بررسي موانع بازدارنده و عوامل موثر بر يادگيري سازماني در سازمان كتابخانه ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي

بررسي موانع بازدارنده و عوامل موثر بر يادگيري سازماني در سازمان كتابخانه ها، موزه‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي

دانشجو: احمد خسروی

استاد راهنما: دكتر اعظم صنعت‌جو
 
استاد مشاور: دكتر مهري پريرخ
 
اساتيد داور: دكتر عاطفه شريف
دكتر محسن نوكاريزي

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©