ارزیابی کیفی خدمات تحویل مدرک الکترونیکی کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی بر مبنای مدل پیشنهادی

عنوان:

ارزیابی کیفی خدمات تحویل مدرک الکترونیکی کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی بر مبنای مدل پیشنهادی

استاد راهنما:

دکتر محسن نوکاریزی

استاد مشاور:

دکتر اعظم صنعت جو

اساتید داور:

دکتر محمد حسین دیانی

دکتر زهره عباسی

دانشجو:

صدیقه زره ساز

تاریخ دفاع:

4 بهمن 1393

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©