بررسی توزیع مجلات علمی لاتین حوزه علوم اجتماعی از نظر موضوع،‌زبان،‌گستره جغرافیای،‌و رتبه بندی در عرصه پایگاه های اطلاعاتی معتبر جهاني

نام نویسندهابوالحسنی فروغی، حديث
مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

استاد راهنمای اول :داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول :فتاحی، رحمت الله
سال انتشار 1384 :
تعداد صفحات 118 :
چکیده

در این پژوهش با استفاده از روش کتابسنجی، عناوین مجلات علمی تحت پوشش پایگاهای اطلاعاتی حوزه علوم اجتماعی از نظر میزان همپوشانی، موضوع، گستره جغرافیایي ناشران، زبان و رتبه بندی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه پژوهش شامل 11 پایگاه اطلاعاتی علوم اجتماعی (که عبارتند از: Journal Citation، Geobase، Eric، Business Source Elite Social Science Citation،Abstracts Social Science، Psychinfo، Lisa ، Report Wilson Social (JCR) & Wilson Social ، Wilson Business Abstracts ، Index Science (SSCI) ) و 13331 عنوان مجله تحت پوشش این پایگاه ها می شود. عناوین مجلات به تفکیک از وب سایت هر پایگاه اطلاعاتی گرفته شد. برای پاسخگویي به برخی از پرسش های پژوهش، بر اساس فومول مورگان، 2405 مجله به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و در بقیه موارد تمام جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری به روش تصادفی منظم انجام شد. برای شناسایي متغیر های زبان، موضوع و کشور از راهنمای اولریخ 2003 استفاده شد. نتایج نشان میدهد که بالاترین میزان همپوشانی عناوین مجلات پایگاها با SSCI وjcr به ترتیب با 20/62درصد و 64/59 درصد متعلق به پایگاه اطلاعاتی Social Science می باشد. در پایگاهای مورد بررسی، میان موضوع مجلات تفاوت معنادار وجود دارد. در پایگاهای حوزه علوم اجتماعی، مجلات موضوعات مختلف به میزان متفاوت نمایه شده اند که این امر نشان دهنده فعالیت علمی بیشتر برخی از موضوعات است. در پایگاه SSCI روانشناسی و بازرگانی با 98/16 و 53/14 درصد عمده ترین موضوعات هستند. در این پایگاها با موضوعاتی به ظاهر غیر مرتبط با حوزه علوم اجتماعی مواجه هستیم که نشان دهنده ارتباط میان رشته ای در این حوزه است. آمریکا و انگلستان در مجموع بیش از 82 درصد مجلات را از آن خود دارند و تنها کمتر از 18 درصد مجلات به سایر کشور های جهان تعلق دارد. زبان انگلیسی با بیش از 89 درصد به عنوان زبان علمی دنیا، عاملی قوی در نمایه شدن یک مجله درپایگاهای اطلاعاتی است. بیش از 75 درصد مجلات تنها در یک پایگاه نمایه شده اند و 68/2 درصد در بیش از دو پایگاه حضور دارند. بر اساس میزان تکرار مجلات در پایگاهای اطلاعاتی و با استفاده از قانون برادفورد، 114 عنوان مجله هسته حوزه علوم اجتماعی شناسایي شد. همچنین مشخص شد که نمونه مورد بررسی تنها 50% درصد از مجلات حوزه علوم اجتماعی را که در راهنمای اولریخ آمده شامل می شود.


فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©