بررسی آثار وابسته و نوع وابستگی های آنها در متون فارسی از رویكرد فهرست نویسی

نام نویسنده :كوهستانی، جميله
مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

استاد راهنمای اول :فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول:دياني، محمد حسين
سال انتشار 1379 :
تعداد صفحات108 :
چکیده

جستجو، معمولا با بازیافت زیاد و بدون نظم همراه است. رابطه بین چنین آثاری نیز، در فهرستها به درستی نشان داده نمی شود. هدف این پژوهش ، شناسايی و دسته بندی آثار وابسته در محدوده کتابهای فارسی از رویکرد فهرستنویسی برای جستجو، بازیابی و نمایش موثرتر در فهرستهای رایانه ای است.

این پژوهش مطالعه ای توصیفی و تحلیلی است و جامعه پژوهش آن را، پیشینه های کتابشناختی آثار فارسی در فهرستهای رایانه ای از جمله فهرستگان رایانه ای کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، فهرستگان مرکزی کتابخانه های آستان قدس رضوی و لوح فشرده کتابشناسی ملی ایران تشکیل می دهد. از میان آثار وابسته، دو اثر از حوزه فلسفه ( شرح منظومه و لمعه الدمشقیه) و یک اثر از حوزه علمی (مبانی طب سسیل) انتخاب گردید.

نتایج عمده پژوهش عبارت است از:

  1. بیشترین نوع رابطه های کتابشناختی در میان آثار فارسی به ترتیب عبارت است از رابطه اشتقاقی، رابطه هم ارز، رابطه توصیفی، رابطه توالی، رابطه کل و جزء و رابطه همراهی

  2. یکی از دلایل بازیافت و نمایش نامطلوب آثار وابسته در فهرستهای رایانه ای، مربوط به عدم همخوانی برخی از قواعد فهرستنویسی با ملزومات فهرستهای رایانه ای است.

  3. عدم دسته بندی آثار وابسته بر اساس نوع وابستگی آنها به اثر اصلی یکی دیگر از مهمترین دلایل بازیافت نامطلوب و مبهم ماندن رابطه میان آثار نمایش داده شده می باشد.

  4. اختیاری بودن " عنوان قراردادی " در قواعد انگلو امریکن و ساختار فعلی آن عامل دیگری برای بازیافت و نمایش نامطلوب آثار وابسته است.

  5. یکی از مشکلات اصلی فهرستهای رایانه ای که منجر به بازیافت و نمایش نامطلوب آثار می شود ساختار پیشینه های ماشین خوان و ساختار فهرستهای رایانه ای در نمایه سازی فیلد ها و در ایجاد فایلهاست.

پیشنهادهای برای انسجام بیشتر در ساختار پیشینه ها و نیز ساختار فهرستها ارائه شده است تا ضمن فراهم شدن امکانات بیشتر برای جستجو، بازیابی و نمایش بهتر آثار وابسته، ارتباط میان آثار به شکل بارزتری برقرار شود.


فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري - فاقد پرسشنامه

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©