ارزيابي قابليت هاي بازيابي اطلاعات در نرم افزارهاي علوم اسلامي مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي از ديدگاه کاربران کتابخانه هاي علوم قرآن و حديث

نام نویسنده :عزيزي زاويه، زهرا

سال انتشار: 1390

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر ارزيابي قابليت‌هاي بازيابي اطلاعات در 10نرم‌افزار علوم اسلامي مرکز تحقيقات کامپيوتري نورتوسط کاربران بر اساس معيارهاي ارزيابي استخراج شده از متون مرتبط فارسي و انگليسي است. اين پژوهش از طريق ميداني و با روش ارزيابانه و با استفاده از سياهه وارسي (37 مولفه ) و پرسشنامه(107 سوال) وبا مشارکت200نفر از کاربران (136 مردو64زن) در رشته هاي فقه،علوم قرآن وحديث صورت گرفته است. 9/%78 از کل افراد داراي تحصيلات حوزوي و 2/%31 از شرکت‌کنندگان در اين پژوهش را اساتيد و اعضاي هيئت علمي داراي تحصيلات دانشگاهي تشکيل مي‌دهند. نتايج پژوهش حاضر نشان مي‌دهد که وضعيت‌هاي بازيابي اطلاعات در نرم‌افزارها در سطح پايين قرار دارد. برترين نرم‌افزارها از نظر بيشترين ميزان استفاده عبارتند از: جامع‌التفاسير(%41)، جامع فقه اهل البيت 2(%25)جامع‌الاحاديث(5/%22)، جامع فقه اهل‌البيت 2/1 (%24)و درايه‌النور(%15)مي باشند..همچنين در بررسي نرم افزارها بااستفاده از سياهه وارسي نرم افزار جامع فقه اهل البيت2با61/%84در رتبه اول ودرختواره فقه با84/%28در رتبه آخر قرار دارد.در بخش ارزيابي کاربران نيز جامع التفاسيربا امتياز6/24ودرختواره فقه با امتياز5/1به ترتيب در مرتبه اول وآخر قرار دارند. با استفاده ازآزمون مربع کا مشخص شد ميان نگرش طلاب حوزوي و دانشگاهيان در استفاده از نرم‌افزارها تفاوت معني‌داري وجود ندارد. ميانگين کل وضعيت‌هاي بازيابي اطلاعات نيز در شاخص هاي چهارگانه بازيابي اطلاعات در نرم‌افزارهاي فقه و اصول، حديث و قرآن با يکديگر يکسان نيست.همچنين ميانگين کل در بخش ارزيابي مهارت کاربران5/24 =و نيز بخش موافقت و عدم موافقت با تکنولوژي نرم‌افزارها 13/28 =مي باشد که در مجموع درحد متوسط به بالا ارزيابي شد.از جمله ايرادات نرم افزارها از ديد کاربران مي توان به :کم بودن کتب اصولي ، عدم نصب در محيط مکينتاش،اشکال در جستجوهاي عبارتي،وجود غلط هاي تايپي و...اشاره نمود. از جمله پيشنهادات اين پژوهش بالا بردن قابليت هاي پژوهشي نرم افزارها،برداشتن حساسيت به نوع تايپ کلمه ،اضافه کردن کتبي مانند جامع الاحاديث شيعه ،گنجاندن امکانات ريشه وايجاد فهرست موضوعي وکارشناسي شده براي نرم افزارهامي باشد. براي تحليل داده ها از نرم‌افزار spss استفاده شده است.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©