ارزش آفرینی هم افزا میان کاربران، کتابداران و طراحان نرم افزارهای کتابخانه دیجیتال در ایران بر پایه نظریه وسیله - هدف

ارزش آفرینی هم افزا میان کاربران، کتابداران و طراحان نرم افزارهای کتابخانه دیجیتال در ایران بر پایه نظریه وسیله - هدف

 

استاد راهنما:

دکتر رحمت الله فتاحی

استاد مشاور:

 دکتر مهری پریرخ

نگارش:

رضا رجبعلی بگلو

تاریخ دفاع: 1394/5/18 


تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©