بررسی زیر ساخت خدمات كتابخانه ای آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور در پیوند با ساختار آموزشی آن

نام نویسنده: دلیلی، حميد
مقطع تحصیلی:  دکترا
استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد راهنمای دوم: آزاد، اسدله
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 247
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی زیر ساخت خدمات کتابخانه ای آموزش از راه دور در کتابخانه های دانشگاه پیام نور و در پیوند با ساختار آموزشی به روش مشاهده اسنادی ( مربوط به دوره 50 ساله 1384-1380) و نیز روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل 10 مرکز بزرگ که به صورت انتخاتب و 10 مرکز کوچک که به صورت تصادفی مشخص شده بود می باشد. این مراکز در ده منطقه، بر اساس تقسیم بندی دانشگاه پیام نور در سطح کشور قرار داشت . اعضای هیات علمی در مراکز بیست گانه مورد بررسی در سال 1385، تعداد 220 نفر بود که 176 نفر (80%) به پرسشنامه پاسخ دادند. جامعه آماری مسئولان کتابخانه (کتابداران) در مراکز مورد بررسی به تعداد 20 نفر بودند که همگی (100%) به پرسشنامه پاسخ دادند. جامعه آماری دانشجویان نیز در 20 مرکز مورد پژوهش شامل 100،962 دانشجو بودند. حجم نمونه دانشجویان بر اساس فرمول های آماری به تعداد حداقل 1064 نفر تعین تا با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انجام گردد. در کل 1400 پرسشنامه در بین دانشجویان مراکز بیست گانه ( با تخصیص متناسب در هر مرکز) توزیع گردید. تعداد 1112 دانشجو به پرسشنامه پاسخ دادند. یافته های پژوهش نشان داد که :

1. بین هر یک از عوامل زیر ساختی (امکانات، مدیریت، کارکنان، مستند سازی، امور مالی، منابع و خدمات) کتابخانه های "مراکز" دانشگاه پیام نور مسقر در شهر های بزرگ و کتابخانه های "مراکز" مستقر در شهرهای کوچک از دیدگاه کنابداران، تفاوت معنی داری وجود ندارد.

2. در بیشتر موارد بین میزان رشد کمی ساختار آموزشی دانشگاه پیام نور (دانشجو، عضو هیات علمی، رشته تحصیلی، کارمند، بودجه و هزینه های آموزشی) و میزان رشد کمی امکانات کتابخانه ها ( کتابدار، منابع چاپی و دیجیتالی، منابع دیداری- شنیداری، مساحت و سایر امکانات) رابطه معنی داری وجود ندارد.

3. بین میزان استفاده دانشجویان دانشگاه پیام نور از کتابخانه و شیوه های رسمی آموزشی (تک کتاب و بدون منبع، خودخوان وبدون منبع، عملی و بدون منبع) تفاوت معنی داری وجود دارد.

4. بین نگرش اعضای هیات علمي و دانشجویان دانشگاه پیام نور در باره تناسب امکانات، منابع ، خدمات موجود در کتابخانه های این دانشگاه تفاوت معنی داری وجود ندارد.

5. بین میزان دسترس پذیری منابع اطلاعاتی دیجیتالی و منابع اطلاعاتی چاپی کتابخانه های دانشگاه پیام نور از دیدگاه اعضای هیات علمی تفاوت معنی داری وجود دارد.

6. بین میزان دسترس پذیری منابع اطلاعاتی دیجیتالی و منابع اطلاعاتی چاپی کتابخانه های دانشگاه پیام نور از دیدگاه دانشجویان تفاوت معنی داری وجود دارد.

7. بین نگرش اعضای هیات علمی، کتابداران و دانشجویان درباره جایگزینی منابع دیجیتالی بجای منابع چاپی، تفاوت معنی داری وجود دارد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و ماخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©