تحلیل بن مایه های بازنمایی عینیت و جهان شمولی در گفتمان مدرن رده بندی دانش و نقادی آن از دیدگاه پست مدرن

تحلیل بن مایه های بازنمایی عینیت و جهان شمولی در گفتمان مدرن رده بندی دانش و نقادی آن از دیدگاه پست مدرن

 

نگارش: محمد خندان

تاریخ دفاع: سه شنبه 1393/7/29

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©