تعیین ارتباط تکنو استرس با سنخ های شخصیتی کتابداران شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی جندی شاپور و شهید چمران اهواز

استاد راهنما:

سرکار خانم صباغی نژاد

استاد مشاور:

دكتر رجبی

نگارش:

فاطمه رفیعی نسب

تاریخ دفاع:
چهارشنبه 1393/9/19

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©