ارزیابی قابلیت فهم پذیری محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی و میزان هدفمند بودن رفتار اطلاع جویی كاربران بر پایه الگوی الیس

Hits: 1256
User rating: / 2
PoorBest 

Review

Written by Super User

مقدمه / هدف: پايگاه‎هاي اطلاعات علمي مهم‎ترين و پركاربردترين منابعي هستند كه اطلاعات موجود در آنها از طريق رابط كاربر قابل دسترسي است. يكي از راهكارها براي بر طرف ساختن چالشهاي موجود در محيط رابط كاربر، بررسي اين محيط بر پاية ديدگاه و رفتار اطلاع‏جويي كاربران است. هدف اين پژوهش، ارزيابي قابليت فهم‏پذيري محيط رابط پايگاه‎هاي اطلاعاتي ابسكو، پروكوئست و ساينس دايركت و ميزان هدفمندبودن رفتار اطلاع‏جويي كاربران برپاية الگوي اليس مي‏باشد.

روش‏شناسي: پژوهش حاضر از نوع كاربردي است كه با استفاده از روش پيمايشي و با رويكردي تركيبي (فايلهاي ثبت رخداد جستجو و بلندانديشي كاربران و سياهة وارسي) با تأكيد بر فهم‎پذيري عناصر محيط رابط و بر پاية مؤلفه‎هاي رفتار اطلاع جويي كاربران انجام پذيرفته است. جامعة آن از ميان دانشجويان مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري در حوزه‎هاي علوم انساني/ اجتماعي و علوم پايه/فني- مهندسي دانشگاه فردوسي انتخاب شد. براي تجزيه و تحليل داده‎هاي كمّي، از آمار توصيفي و استنباطي به كمك نرم افزاز آماري SPSS 16 و داده‎هاي كيفي، از تحليل محتوا استفاده گرديد. 
يافته‎ها: يافته‎هاي پژوهش نشان داد ميزان قابل فهم بودن عناصر محيط رابط در پايگاه‎هاي مورد بررسي، ميانگيني متوسط به بالاتر دارد. يافته‎هاي ديگر نشان داد ميانگين بالاي پاسخها نشان‎دهندة وجود هدف در به كارگيري هر يك از عناصر محيط رابط كاربر پايگاه‎هاي اطلاعاتي به وسيلة آزمودنيهاست. همچنين آزمون فرضيه‎ها نشان داد تفاوتي در رفتار اطلاع‏جويي كاربران دو حوزة تحصيلي علوم انساني/ اجتماعي و علوم پايه/فني - مهندسي از نظر به كارگيري مؤلفه‎هاي رفتار اطلاع‏جويي الگوي اليس(شروع، پيونديابي، مرور، تمايزيابي، ردگيري و برگيري) وجود ندارد.  

متن کامل مقاله

اطلاعات کتابشناختی پایان نامه مرتبط

Date insert: چهارشنبه, 06 شهریور 1392

Add comment


Security code
Refresh

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©