امكان سنجي ارائه خدمات اشاعه اطلاعات گزينشي به اعضاءهيئت علمي دانشگاه شيراز در كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي از طريق پست الكترونيكي: ارائه الگوي مفهومي

Hits: 738
User rating: / 1
PoorBest 

Review

چكيده

اين پژوهش با هدف سنجش امكانات موجود در كتابخانه منطقه‌اي علوم و تكنولوژي، اعم از منابع اطلاعاتي، برنامه‌هاي نرم‌افزاري مناسب جهت ارائه خدمات، «اشاعه اطلاعات گزينشي» از طريق پست الكترونيكي به اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز، با روش «پيمايشي ـ توصيفي» انجام گرديد. براي گردآوري داده‌ها از روشهاي مشاهده و پرسشنامه استفاده شد.جامعه پژوهش عبارت بودند از كليه منابع چاپي و غيرچاپي كتابخانه منطقه‌اي علوم و تكنولوژي و اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيرازكه در مرتبه‌هاي علمي استادي، دانشياري و استادياري مشغول به كار هستند. از اين تعداد 100 نفر از طريق نمونه‌گيري طبقه‌اي با تخصيص متناسب به‌صورت تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامه در ميان آنان توزيع گرديد. يافته‌هاي تحقيق حاكي از آن است كه كل منابع فارسي و لاتين موجود در كتابخانه منطقه‌اي علوم و هيئت تكنولوژي شيراز از طريق صفحه خانگي قابل جستجو و بازيابي مي‌باشند.(www.srlst.com)

كل اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز براي بازيابي اطلاعات مورد نياز خود از اينترنت استفاده مي‌كنند و 99% جامعه پژوهش نيز آدرس پست الكترونيكي دارند. 4/42% از جامعه پژوهش، در گذشته از خدمات SDI استفاده كرده‌اند و 6/55% مايلند با ساخت پروفايل پژوهشي، از اين خدمات به صورت تمام خودكار استفاده كنند. در اين راستا، 8/77% از اعضاي هيئت علمي ترجيح مي‌دادند كه ابتدا چكيده مدارك بازيابي شده را دريافت و مطالعه كنند و سپس اصل مدارك مرتبط را درخواست نمايند.

با در نظر گرفتن يافته‌هاي پژوهش و تمايلات اعضاي هيئت علمي و نيز با مطالعه چندين سيستم ارسال خودكار اطلاعات گزينشي، الگوي مفهومي نرم‌افزاري براي ارائه اين خدمات در كتابخانه منطقه‌اي علوم و تكنولوژي شيراز طراحي گرديد.

كليدواژه‌ها: اشاعه اطلاعات گزينشي، كتابخانه منطقه‌اي علوم و تكنولوژي، اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز، پست الكترونيكي.

مقدمه

رشد تصاعدي و اهميت حياتي اطلاعات، لزوم صرفه‌جويي در هزينه و وقت جستجوكنندگان و از طرفي ناكارآمدي شيوه‌هاي دستي بازيابي اطلاعات، كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني را برآن داشته كه هر چه بيشتر و سريعتر به سمت مكانيزه شدن روشهاي بازيابي و دسترسي به اطلاعات حركت كنند تا جايي كه استفاده‌كنندگان عملاً نيازي به مراجعه به كتابخانه يا مركز اطلاع‌رساني نداشته و مدارك گزيده و پالايش يافته خود را به صورت خودكار و از طريق رايانه شخصي‌شان دريافت كنند.

كتابخانه منطقه‌اي علوم و تكنولوژي شيراز، با هدفهاي عمده زير در سال 1370 تأسيس شد:

· گزينش، تهيه و سازماندهي دانش مكتوب داخلي و منطقه‌اي.

· بهره‌گيري از امكانات علمي موجود در دانشگاهها، مؤسسه‌هاي پژوهشي و مراكز اطلاع‌رساني كشور و مبادله الكترونيكي و پستي اين اطلاعات بين دانشگاهها و مراكز اطلاعاتي داخلي و كشورهاي منطقه.

· اشاعه اطلاعات گزيده با توجه به نيازهاي مستمر محققان مراكز علمي و پژوهشي داخلي و منطقه‌اي براي ايجاد پايگاههاي اطلاعات علمي و تخصصي و ارائه خدمات آگاهي رساني جاري.

· استفاده از شيوه‌هاي نوين فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي براي ارائه برنامه‌ها و خدمات اطلاع‌رساني در داخل و منطقه.

براي دستيابي به اهداف فوق از جمله خدمات گسترده‌اي كه در اين كتابخانه ارائه مي‌شود، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1.گزينش، تهيه و سازماندهي كتابهاي فارسي و انگليسي در كليه موضوعات دانش بشري.

2. گزينش و گردآوري ديسكهاي فشرده كه به صورت تمام متن و يا چكيده در كليه زمينه‌هاي علوم و فنون خريداري شده و به وسيله دستگاههايي پيشرفته‌ مانندCD Server و RCD Tower به صورت يك جا و همزمان قابل جستجو و بازيابي است.

3. ايجاد صفحه اينترنتي كتابخانه منطقه‌اي علوم و تكنولوژي در سال 1375. خدماتي كه از طريق اين صفحه ارائه مي‌شود عبارتند از:

پايگاه اطلاعاتي فارسي كه غني‌ترين منبع فارسي قابل دسترس از طريق اينترنت است و منابع موجود در آن شامل مجله‌هاي الكترونيكي تمام متن فارسي، كتابهاي الكترونيكي تمام متن فارسي، چكيده پايان‌نامه‌ها و گزارشهاي ارائه شده در سطح كشور و پايگاههاي اطلاعاتي سيل، سوخت و انرژي،‌ زلزله، محيط زيست، معادن و دانشوران معاصر ايران مي‌باشد.

پايگاه اطلاعاتي لاتين كه شامل متن كامل مقاله‌هاي مجلاتي است كه اين كتابخانه همه ساله خريداري مي‌كند و از طريق پايگاه اطلاعاتي Scientific Article قابل جستجو و بازيابي است. همچنين، پايگاه اطلاعاتي IEEE ، منابع ارائه شده از طريق انتشارات Ebsco ، چكيده نامه شيمي CAS و پايگاههاي اطلاعاتي تمام متن ABI و ASTI از طريق سايت اينترنتي اين كتابخانه قابل بازيابي است.

4. روزآمد نمودن اطلاعات هر يك از منابع فوق از طريق خريداري مجله‌ها، كتابها و پايگاههاي اطلاعاتي و در نهايت نمايه‌سازي، فهرست‌نويسي و قابل بازيابي‌نمودن مدارك به صورت رايانه‌اي و دسترس‌پذيري آنها از طريق شبكه جهاني اينترنت از ديگر خدمات انجام شده در اين كتابخانه است.

بيان مسئله

«اشاعه اطلاعات گزينشي1» از جمله روشهاي نوين خدمات اطلاع‌رساني جاري است كه به منظور انطباق اطلاعات با خواسته‌هاي مراجعان براي استفاده بيشتر و بهتر از منابع كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني، به وجود آمده است. در واقع در «اشاعه اطلاعات گزينشي» سيستم اطلاع‌رساني در انتظار وصول درخواستهاي مكرر باقي نمي‌ماند بلكه با يك‌بار اعلام نياز و علاقه افراد به اطلاعات به صورت خودكار، با رسيدن مدارك جديد عمل انتخاب و ارسال اطلاعات، انجام مي‌شود. (جعفر بيگلو، 1376، 31)

بنا بر تحقيقي كه به بررسي نيازهاي اطلاعاتي استادان محقق در دانشگاه شيراز پرداخته است، «جامعه پژوهش از عمده‌ترين موانع در دستيابي به اطلاعات مورد نياز خود را محدوديت وقت، اشتغال زياد، و آگاهي نداشتن از وجود منابع بيان كرده‌اند» (مكي‌زاده تفتي، 1376، 25). بنابراين، وظيفه اطلاع‌رساني كتابداران ايجاب مي‌كند كه به بهترين نحو ممكن اين موانع را از ميان بردارند و اطلاعات لازم را در اختيار اعضاي هيئت علمي كه روزآمد بودن اطلاعاتشان به بهبود وضع تحقيق و تدريس مي‌انجامد، قرار دهند.

«در ميان تمام روشهاي اطلاع‌رساني موجود، «اشاعه اطلاعات گزينشي» بهترين شيوه اطلاع‌رساني به اساتيدي است كه به علت كمبود وقت و اشتغال زياد، از وجود منابع آگاهي ندارند. اما لازمه ارائة خدمات «اشاعه اطلاعات گزينشي» وجود امكانات و تجهيزات و نيز پشتوانه اطلاعاتي غني است كه از جمله مهمترين آنها مي‌توان به وجود كتابخانه‌اي با منابع چاپي و غيرچاپي كافي، تجهيزات الكترونيكي ذخيره و بازيابي اطلاعات، و وجود نظامي سازمان يافته كه منابع، كاركنان و استفاده كنندگان را به هم نزديك كند اشاره كرد». (جعفر بيگلو، 1378، 98)

با توجه به اينكه كتابخانه منطقه‌اي علوم و تكنولوژي شيراز اولين مركز اطلاع‌رساني تمام خودكار كشور است كه اطلاعات مكتوب و نرم‌افزاري خود را در قالب كتاب، لوحهاي فشرده، بانكهاي اطلاعاتي پيوسته، نشريات فارسي و لاتين مورد نياز دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي را در دو سطح داخلي و منطقه‌اي در اختيار محققان، دانش‌پژوهان و مراكز علمي و تحقيقاتي قرار مي‌دهد، مي‌تواند وضعيتي مطلوب در ارائه خدمات «اشاعه اطلاعات گزينشي» داشته باشد؛ اما تاكنون نسبت به ارائه اين خدمات از طريق كتابخانه منطقه‌اي علوم و تكنولوژي به اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز - كه از گذشته تا به حال از نظر رتبه و مقام علمي در سطح بالايي در كشور قرار دارند - اقدامهايي در خور توجه انجام نگرفته است. اين در حالي است كه «اشاعه اطلاعات در اسرع وقت به بيشترين متقاضي آرزوي تمام دست اندركاران اطلاعات بوده و هست» (زنديان، 1380، 53) و رسيدن به اين مهم از طريق «اشاعه اطلاعات گزينشي» با استفاده از پست الكترونيكي كه امروزه مقبوليت خاصي در ميان اساتيد و محققان به دست آورده تسهيل مي‌شود: سهولت استفاده، سرعت انتقال، هزينه كم، كيفيت و توان انتقال حجم بالاي اطلاعات از طريق اين فن‌آوري آن‌ را به وسيله‌اي كارآمد در تبادل اطلاعات مبدل كرده است.

اما «اشاعه اطلاعات گزينشي» به اعضاي هيئت علمي از طريق پست الكترونيكي در صورتي كارآمد و اثربخش است كه اين افراد مايل به دريافت اين خدمات از طريق پست الكترونيكي خود بوده و ثانياً آشنايي با نحوه استفاده از پست الكترونيكي، در محلي غير از محل كار خود نيز به اينترنت دسترسي داشته باشند. در اين صورت، مي‌توانند بدون محدودشدن به فضاي كتابخانه از اين خدمات در جهت روزآمدكردن اطلاعات علمي خود استفاده كنند. با توجه به مطالب فوق، اين پژوهش بر آن است تا ضمن نياز سنجي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز مبني بر تمايل آنها به دريافت خدمات «اشاعه اطلاعات گزينشي» از طريق پست الكترونيكي، ميزان آشنايي آنها از اين خدمات، نحوه استفاده از پست الكترونيكي، ميزان دسترسي استادان به اينترنت، و ميزان دسترس پذيري منابع فارسي و غيرفارسي از طريق اينترنت در كتابخانه منطقه‌اي علوم و تكنولوژي را مورد مطالعه قرار دهد. بديهي است، در صورت وجود امكانات و تجهيزات كافي و پس از ارائه اين خدمات در سطح دانشگاه شيراز، با توجه به اهداف كتابخانه مذكور مبني بر اشاعه اطلاعات در سطح داخلي و منطقه‌اي، ارائه خدمات «اشاعه اطلاعات گزينشي» مي‌تواند به ساير مناطق كشور و منطقه نيز گسترش پيدا كند.

روش انجام پژوهش

اين مطالعه از نوع پيمايشي ـ توصيفي است. جامعه آمار اين تحقيق عبارتند از:

1.كليه منابع فارسي و لاتين مكتوب موجود در كتابخانه منطقه‌اي، اعم از مجله‌ها و كتابها، همراه با پايگاههاي اطلاعاتي تمام متن لاتين و پايگاههاي اطلاعاتي سيل، زلزله، سوخت و انرژي، راه و ترابري، محيط زيست و معادن ايران.

2.كليه اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز با مدرك دكتري كه در حال حاضر در مرتبه‌هاي علمي استادي، دانشياري و استادياري مشغول به تدريس هستند . از ميان اين گروه 100 نفر با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه ( 96 نفر مرد و 4 نفر زن ) به صورت تصادفي از روش نمونه‌گيري طبقه‌اي با تخصيص متناسب انتخاب و پرسشنامه پژوهش در ميان آنان توزيع گرديد كه 99 نفر به اين پرسشنامه پاسخ دادند.

ابزارهاي گردآوري داده‌ها براي گردآوري اطلاعات از اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز، از يك پرسشنامه 10 سؤالي با سؤالهاي بسته استفاده شد و براي شمارش تعداد منابع فارسي و غيرفارسي موجود در كتابخانه منطقه‌اي، از روش مشاهده استفاده گرديد.

يافته‌هاي پژوهش

نتايج حاصل از اين پژوهش را مي‌توان به اين صورت جمع‌بندي نمود كه در زمان پژوهش كل تعداد مقاله‌هاي موجود در پايگاه اطلاعاتي مقاله‌هاي فارسي كتابخانه منطقه‌اي علوم و تكنولوژي، درحدود 234200 عنوان مقاله بود كه از اين تعداد درحدود 42954 عنوان به صورت تمام متن قابل بازيابي مي‌باشد، تعداد كتابهاي فارسي 6002 عنوان است، كه از اين تعداد حدود 300 عنوان به صورت تمام متن قابل بازيابي است. در رابطه با ساير پايگاههاي اطلاعاتي فارسي مي‌توان گفت كه در پايگاه اطلاعاتي پايان‌نامه‌هاي كشور تاكنون36905 چكيده، و در پايگاه اطلاعاتي طرحهاي پژوهشي كشور 38657 ركورد وارد شده است. در پايگاه اطلاعاتي سيل 2720 ركورد، زلزله3786 مدرك، سوخت و انرژي 10023 ركورد كتابشناختي، محيط زيست11752، پايگاه اطلاعاتي، راه‌ و ترابري 24270 ركورد و در پايگاه اطلاعاتي معادن كشور نيز 2774 مدرك وجود دارد.

از مجموع مقاله‌هاي مربوط به مجلات لاتين كه بر روي هم 3989 عنوان مجله است، 45012 مقاله به صورت تمام متن در دسترس كاربران قرار دارد. مجموع كتابهاي لاتين اين كتابخانه نيز 5222 عنوان مي باشد.

در ارتباط با ميزان آشنايي اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز از خدمات SDI ، نتايج حاصل نشان داد كه تعداد 56 عضو (6/56% جامعه پژوهش) تا به حال از سيستم خدمات اشاعه اطلاعات گزينشي استفاده نكرده‌اند و تعداد 42 نفر (4/42% جامعه پژوهش) از اين خدمات استفاده نموده‌اند.

يافته‌هاي تحقيق حاكي از آن است كه 100% جامعه پژوهش (99نفر) به اينترنت دسترسي دارند و براي بازيابي اطلاعات مورد نياز خود از آن استفاده مي‌كنند.

در ارتباط با اين مسئله كه اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز از كجا و از چه طريقي به اينترنت دسترسي دارند، اين نتايج به دست آمد كه تعداد 95 نفر در محل كار خود و 73 نفر در منزل به اينترنت دسترسي داشته و در جهت رفع نيازهاي اطلاعاتي خود از آن استفاده مي كنند. ( در پاسخ به اين سؤال اعضاي هيئت علمي مجاز بودند چند گزينه را انتخاب كنند ). اين در حالي است كه 37 نفر كمتر از 4 ساعت، 36 نفر بين 4 تا 8 ساعت و 26 نفر بيش از 4 ساعت در هفته را به جستجو در اينترنت اختصاص مي‌دهند.

در رابطـه بـا ميـزان آشنـايي اعضاي هيئت علـمي از پست الكترونيكي ايـن نتـايج به

دست آمد كه 99% جامعه پژوهش آدرس پست الكترونيكي دارند؛ اين در حالي است كه 4 نفر آشنايي خود را با نحوه استفاده از پست الكترونيكي در حد كم، 55 نفر در حد متوسط و 40 نفر آشنايي خود را در حد زياد ارزيابي كرده‌اند.

در ارتباط با اين مطلب كه اعضاي هيئت علمي ترجيح مي‌دهند اطلاعات مورد نياز خود را از چه طريق دريافت كنند، اين نتايج حاصل شد كه 31 نفر، (3/31% جامعه پژوهش)، مراجعه به كتابخانه و دريافت اطلاعات مورد نياز خود را انتخاب كرده‌اند، 48 نفر (5/48% ) شخصاً از روشهاي استفاده و جستجو در اينترنت آگاهي داشته و نيازهاي اطلاعاتي خود را برطرف مي‌كنند، و 55نفر (6/55% جامعه پژوهش) ساخت پروفايل استفاده كننده و استفاده از خدمات اشاعه اطلاعات گزينشي را ترجيح داده‌اند.(نمودار1) (در پاسخ به اين سؤال اعضاي هيئت علمي مجاز بودند چند گزينه را انتخاب كنند)

در اين راستا 4% جامعه پژوهش (4) نفر مايل به دريافت چكيده مقالات از طريق خدمات اشاعه اطلاعات گزينشي و 2/18% جامعه پژوهش (18 نفر) در ابتداي امر مايل به دريافت اصل مقاله‌هايي بودند كه سيستم خودكار «اشاعه اطلاعات گزينشي»، اين مدارك را متناسب با نيازهاي اطلاعاتي كاربران تشخيص داده و 8/77% جامعه پژوهش (77 نفر) يعني بيش از دوسوم جامعه، انتظاري كه از سيستم اشاعه اطلاعات گزينشي داشتند به اين صورت بود كه ابتدا چكيده و اطلاعات كتابشناختي مدارك بازيابي شده براي آنان ارسال گردد و اعضاي هيئت علمي پس از مطالعه چكيده و ابراز علاقه نسبت به مدرك مورد نظر،

اصل مقاله را درخواست كنند.

در ارتباط با ميزان تناسب پايگاه هاي اطلاعاتي كتابخانه منطقه‌اي علوم و تكنولوژي با نيازهاي اطلاعاتي اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز نتايج زير به دست آمد:

6/64% از اعضاي هيئت علمي پايگاه اطلاعاتي WLS را انتخاب كردند كه شامل متن كامل و چكيده مقاله‌هاي مندرج در 324 عنوان از 698094 عنوان نشريات لاتين موجود در كتابخانه منطقه‌اي علوم و تكنولوژي است كه در تمام موضوعات علوم منتشر مي‌شوند. پوشش زماني WLS سال 1993 تا 2003 مي‌باشد.

5/48% از اعضا، پايگاه اطلاعاتي فارسي را انتخاب نمودند.

3/30% از اعضاي هيئت علمي، پايگاه اطلاعاتي Ebsco را انتخاب كردند كه شامل چكيده و متن كامل مقالات در زمينه‌هاي موضوعي علوم‌انساني، روان‌شناسي و ساير رشته‌هاي مرتبط با پوشش زماني از سال 1995 تا 2000 مي‌باشد.

2/24% از اعضا، پايگاه اطلاعاتي ASTI را متناسب با نياز اطلاعاتي خود تشخيص دادند كه شامل متن كامل مقاله‌هاي 550 نشريه در زمينه علوم كاربردي و تكنولوژي با پوشش زماني 1994 تا 2001 است.

2/23% از اعضا، پايگاه اطلاعاتي استانداردها را انتخاب كرده‌اند كه استانداردهاي كليه حوزه‌هاي علوم و فنون را شامل مي‌شود.

2/18% از اعضاي هيئت علمي، پايگاه اطلاعاتي IEEE را انتخاب كرده‌اند كه شامل انتشارات جهاني در زمينه برق، الكترونيك، رايانه و كنترل مي‌باشد.

از ميان كل جامعه پژوهش، 1/9% پايگاه اطلاعاتي ABI را متناسب تشخيص دادند. اين پايگاه شامل متن كامل و چكيده مقاله‌ها در زمينه‌هاي مديريت و تجارت است.

1/8% از اعضاي هيئت علمي نيز پايگاه اطلاعاتي CAS را انتخاب نمودند كه چكيده‌نامه شيمي در كليه شاخه‌هاي علم شيمي و مهندسي شيمي مي‌باشد.

بر اساس يافته‌هاي تحقيق، پژوهشگر سيستم «اشـاعه اطلاعات گزينشي» پيشنهادي براي كتابخانه منطقه‌اي علوم و تكنولوژي شيراز را با توجه به اهداف زير ارائه داشته است:

1.ايجاد پايگاه اطلاعاتي كاربران، شامل نام و مشخصات كاربران و زمينه‌هاي موضوعي مورد علاقة آنان. اين سيستم توانايي آن را دارد كه با ورود هر كاربر جديد و نيز تغيير علاقه موضوعي كاربران، گزارشي به ساير كاربران با علايق موضوعي مشابه ارسال كند كه در نتيجه آن ارتباط كاربران با علايق مشترك را با هم تسهيل مي‌كند.

2.اين سيستم قادر خواهد بود براي هر كاربر براساس نياز از پيش تعريف شده، مدارك را در قالب‌ اطلاعات كتابشناختي و چكيده ارسال كند.

3.پس از ارسال اطلاعات از طريق پست الكترونيكي، اين سيستم مي‌تواند به صورت خودكار، بازخورد مشتركان را دريافت و بر اساس آن سياستهاي زير را اتخاذ نمايد:

كاربران مي‌توانند از ميان مداركي كه اطلاعات كتابشناختي آنها برايشان فرستاده شده است تعدادي را انتخاب كنند. «سيستم اشـاعه اطلاعات گزينشي» قادر خواهد بود به صورت خودكار بازخوردها را دريافت كرده و اصل مدارك درخواستي كاربران را براي ايشان ارسال كند.

اگر هيچ يك از مدارك فرستاده شده براي كاربران مطابق با نياز اطلاعاتي آنها نبود، سيستم پس از اطلاع از اين امر، قادر خواهد بود با كمك كاربر، كليدواژه‌هاي پروفايل پژوهشي1 را تغيير داده و از فرمول جستجوي ديگري براي بازيابي اطلاعات مورد نياز كاربر استفاده نمايد.

اگر مدركي مطابق با نياز كاربر بازيابي نشد، به كاربر اطلاع داده مي‌شود كه در آن مقطع زماني اطلاعات جديدي در رابطه با موضوع مورد علاقه وي در كتابخانه منطقه‌اي موجود نبوده است. بنابراين، كاربر يا مي‌تواند فرمول جستجو و كليد‌واژه‌هاي خود را تغيير دهد و يا در انتظار رسيدن مدارك جديد با همان كليدواژه‌ها بماند.

1.سيستم «اشـاعه اطلاعات گزينشي» قادر خواهد بود اطلاعات آماري مربوط به كاربران خود را به صورت خودكار جمع‌آوري كرده و در انتهاي هر دوره، گزارشي آماري براي كاربران ارسال كند.

2.تعداد دفعات فرستادن مقالات براي كاربران در طول سال، به تعداد دفعات روزآمد شدن پايگاه‌هاي اطلاعاتي كتابخانه منطقه‌اي علوم و تكنولوژي شيراز بستگي دارد. در حال حاضر، پايگاه‌هاي اطلاعاتي مقالات فارسي (Integrated database) به صورت هفتگي، و پايگاه اطلاعاتي مقالات لاتين (WLS) دو هفته يك بار در كتابخانه منطقه‌اي روزآمد مي‌شوند، كه به نظر منطقي و مطلوب مي‌باشد. اين سيستم به گونه‌اي طراحي مي‌شود كه از ارسال اطلاعات تكراري خودداري كند.

3. هر كاربر براي حفظ امنيت اطلاعات، در ابتداي ورود، كد كاربر2و كلمه رمزي3 براي خود انتخاب خواهد كرد تا در صورت نياز به تغيير و تصحيح اطلاعات، بتواند به پروفايل مربوط مراجعه كرده و تغييرات لازم را اعمال كند.

فراهم آوري مواد جديد و نمايه‌سازي و مدارك

افزايش، حذف و يا تغيير در پرونده‌هاي مشتركان

وارد كردن مدارك جديد در فايل موقتي و قابل جستجو كردن آنها
طبقه‌بندي موضوعي پرونده‌ها و ارسال گزارش به ساير كاربران با زمينه موضوعي يكسان

تهيه بهترين فرمول جستجو

براي كاربر

انتخاب پايگاه اطلاعاتي مربوط به هر كاربر
مقايسه فرمول جستجوي كاربران با مدارك موجود در فايل موقتي
مدارك بازيابي شده بين 1 تا 50 مدرك است

×

مدركي بازيابي نشد


بيش از 50 مدرك
بازيابي شد


ارسال گزارش به كاربر

جهت تغيير فرمول جستجو

ارسال اطلاعات كتابشناختي
به كاربر

×

دريافت بازخورد بازخورد


مدرك مربوط، ولي غير ضروري است

مدرك نامربوط است اما احتياجي به تغيير فرمول جستجو نمي‌باشد

مدرك مربوط و مورد نياز است

نياز است

مدرك نامربوط است و احتياج به تغيير فرمول جستجو دارد

ارسال اصل مدرك

به كاربر

تهيه گزارش آماري

پـايـان

منابع

ـ جعفربيگلو، موسي(1376). راه‌كاري نوين در اشاعه اطلاعات. پيام كتابخانه، دوره 7، شماره 2: 30-34.

ـ جعفربيگلو، موسي(1378). طرح نظام ملي اشاعه گزينشي اطلاعات براي اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور. پايان‌نامه كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع‌رساني، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ، دانشگاه تهران.

ـ زنديان، فاطمه(1380). اهميت نظام اشاعه اطلاعات گزينشي در تحقيقات دانشگاهي. فصلنامه مديريت و اطلاع‌رساني پزشك، سال چهارم، شماره 8: 51-58.

ـ مكي‌زاده تفتي، بي‌بي‌فاطمه(1376). بررسي نيازهاي اطلاعاتي اساتيد محقق در دانشگاه شيراز . استاد راهنما: عبدالرسول جوكار، پايان نامه كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع‌رساني، دانشكده علوم تربيتي، دانشگاه شيراز.

--------------------------------------------------------------------------------

1. استاد گروه كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه شيراز.

2. كارشناس ارشد كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي ايران.

ج

1. Selective Dissemination of Information (SDI)

1.User Profile

2. user name

3.password

Date insert: سه شنبه, 19 فروردين 1393

Add comment


Security code
Refresh

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©