مقالات برگرفته از پایان نامه

No cover بررسي تاثير ابعاد عدالت سازماني بر تعهد سازماني كاركنان(مطالعه موردي:كتابخانه هاي دانشگاهي شهر بندر عباس)
Hits: 837
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي تاثير سيستم فناوري اطلاعات براي ارائه خدمات مطلوب در سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي
Hits: 627
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي تحليلي و ترسيم ساختار انتشارات علمي توليد شده در حوزه هاي كتاب سنجي ، علم سنجي، اطلاع سنجي و وب سنجي در پايگاه web of science طي سالهاي 1990 تا 2005
Hits: 829
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي جايگاه آموزشي و پژوهشي كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد و سنجش تاثير دو عامل فاصله مكاني و آگاهي بر ميزان استفاده دانشجويان از آن كتابخانه
Hits: 828
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و ميزان اجراي مديريت دانش در كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي و علوم پزشكي مشهد
Hits: 699
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي رفتار اطلاع‌يابي اعضاي هيئت علمي...
Hits: 709
User rating: / 1

Comments (0)

No cover بررسي روابط علت و معلولي بين معيارهاي كيفيت خدمات در كتابخانه ها با رويكرد تركيبي لايب كوال-ديماتل فازي/
Hits: 1162
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي رويكردهاي موضوعي (زبان طبيعي و كنترل شده)‌ در بازيابي اطلاعات از پايگاههاي پيوسته كتابشناختي
Hits: 923
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي زيرساخت خدمات كتابخانه اي آموزش از راه دور دانشگاه پيام نور در پيوند با ساختار آموزشي آن
Hits: 492
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي ساختار پايگاه اطلاعاتي كتاب‌هاي الكترونيكي فارسي در كتابخانة منطقه‌اي علوم و تكنولوژي شيراز
Hits: 13326
User rating: / 1

Comments (0)

No cover بررسي عملكرد كارگزاران نشريات ادواري لاتين از ديدگاه كارشناسان سفارشات خارجي كتابخانه هاي دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
Hits: 514
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي عوامل تسهيل كننده و بازدارنده مطالعه و رابطه نگرش به مطالعه و كتابخواني با الگوي انگيزشي مزلو
Hits: 791
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي اعضاي هيئت علمي رشته كتابداري و اطلاع‌رساني در ايران
Hits: 511
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي فرايند قضاوت ربط در گزينش و ارزيابي منابع اطلاعاتي از رويكرد نظريه سبك شناختي كل گرا-تحليلي رايدينگ
Hits: 598
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي فراگرد ارتباط در كتابخانه
Hits: 827
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي قابليت كتابهاي كمك ‏درسي در پاسخ‏دهي به پرسشهاي پژوهش‏‏گرا در كتابهاي درسي دوره راهنمايي
Hits: 633
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي كيفيت خدمات كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي علوم پزشكي تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي مستقر در تهران، از طريق مدل تحليل شكاف
Hits: 535
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي مدل فضا برداري در بازيابي اطلاعات
Hits: 584
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي مقايسه اي وضعيت سرمايه اجتماعي در كتابخانه هاي دانشگاهي(مطالعه موردي: كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي و علوم پزشكي مشهد)
Hits: 854
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي مهارت ها و قابليت هاي كتابداران ديجيتال:مورد پژوهشي كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي تبريز
Hits: 541
User rating: / 

Comments (0)

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©