مقالات برگرفته از پایان نامه

بدون پشتیبانی بررسي موانع ايجاد دسترسي آزاد مجلات علمي-پژوهشي ايران از ديد ناشران
بازید: 479
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي ميزان انتشارات ناشران تخصصي غير دولتي در حوزه كتابداري و اطلاع رساني در سال هاي 1387 -1380
بازید: 446
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي ميزان رعايت معيارهاي ساختاري منابع مرجع چاپي فارسي
بازید: 387
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي ميزان همخواني سرعنوان هاي موضوعي فارسي با كليد واژه هاي عنوان و فهرست مندرجات كتابهاي فارسي در حوزه هاي علوم انساني، علوم اتماعي، علوم كاربردي و علوم محض
بازید: 417
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي ميزان همپوشاني و امكان جايگزيني مجله‌هاي چاپي فارسي كتابخانه¬هاي دانشگاه فردوسي مشهد با مجله‌هاي الكترونيكي فارسي مركز منطقه¬اي اطلاع¬رساني علوم و فناوري
بازید: 580
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي ميزان و چگونگي استفاده از اينترنت توسط دانشجويان دانشگاه كابل و عوامل موثر و بازدارنده
بازید: 512
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي نيازهاي آموزشي كاركنان كتابخانه هاي عمومي كشور
بازید: 588
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي نيازهاي اطلاعاتي كاركنان سازمان تأمين اجتماعي:
بازید: 514
امتیاز کاربر: / 1

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي نيروي انساني ونيازهاي مهارتي كتابداران شاغل در كتابخانه هاي دانشگاهي استان خوزستان
بازید: 417
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي نگرش دانش‌آموزان دختر و پسر سال‌هاي سوم و پيش‌دانشگاهي دبيرستان‌هاي ناحية يك شيراز در بارة كتابخانة مدرسه
بازید: 425
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي همپوشاني و رتبه‌بندي نتايج بازيابي در فراموتورهاي كاوش و موتورهاي تحت پوشش آنها
بازید: 368
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي و تحليل عناصر و ويژگيهاي مطرح در رابط كاربر نرم افزار سيمرغ و تعيين ميزان رضايت دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد از تعامل با اين نرم افزار
بازید: 419
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي و مقايسه رابطه كاربرد و دو ميزبان داخلي كتابخانه منطقه اي علوم تكنولوژي و پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران با چهار ميزبان خارجي
بازید: 453
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي و مقايسه چكيده فارسي مقاله هاي مجله هاي علمي – پژوهشي حوزه علوم انساني با استاندارد ايزو 214
بازید: 482
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي وضعيت توليدات علمي پژوهشگران پژوهشكدة مهندسي در سالهاي 1370-1384
بازید: 459
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي وضعيت مطالعه زنان شاغل و خانه دار شهر شيراز
بازید: 412
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي وضعيت همكاري علمي اعضاء هيئت علمي در چهار حوزه موضوعي در دانشگاه فردوسي مشهد
بازید: 427
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي وضعيت و بسترهاي به اشتراك گذاري دانش در سازمان كتابخانه هاي آستان قدس رضوي، در انطباق با الگوي نوناكاوتاكه اوچي
بازید: 559
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسي چگونگي تعامل كاربران مختلف با محيط فرا پيوندي وب و مطالعه عملكرد آنها در جستجوي مروري
بازید: 547
امتیاز کاربر: / 

نظرات (0)

بدون پشتیبانی بررسی فرایند قضاوت ربط در گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی از رویكرد نظریه سبك شناختی كل گرا-تحلیلی رایدینگ
بازید: 629
امتیاز کاربر: / 2

نظرات (0)

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©