مقالات برگرفته از پایان نامه

No cover بررسي موانع ايجاد دسترسي آزاد مجلات علمي-پژوهشي ايران از ديد ناشران
Hits: 535
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي ميزان انتشارات ناشران تخصصي غير دولتي در حوزه كتابداري و اطلاع رساني در سال هاي 1387 -1380
Hits: 524
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي ميزان رعايت معيارهاي ساختاري منابع مرجع چاپي فارسي
Hits: 444
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي ميزان همخواني سرعنوان هاي موضوعي فارسي با كليد واژه هاي عنوان و فهرست مندرجات كتابهاي فارسي در حوزه هاي علوم انساني، علوم اتماعي، علوم كاربردي و علوم محض
Hits: 481
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي ميزان همپوشاني و امكان جايگزيني مجله‌هاي چاپي فارسي كتابخانه¬هاي دانشگاه فردوسي مشهد با مجله‌هاي الكترونيكي فارسي مركز منطقه¬اي اطلاع¬رساني علوم و فناوري
Hits: 650
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي ميزان و چگونگي استفاده از اينترنت توسط دانشجويان دانشگاه كابل و عوامل موثر و بازدارنده
Hits: 644
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي نيازهاي آموزشي كاركنان كتابخانه هاي عمومي كشور
Hits: 717
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي نيازهاي اطلاعاتي كاركنان سازمان تأمين اجتماعي:
Hits: 677
User rating: / 1

Comments (0)

No cover بررسي نيروي انساني ونيازهاي مهارتي كتابداران شاغل در كتابخانه هاي دانشگاهي استان خوزستان
Hits: 476
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي نگرش دانش‌آموزان دختر و پسر سال‌هاي سوم و پيش‌دانشگاهي دبيرستان‌هاي ناحية يك شيراز در بارة كتابخانة مدرسه
Hits: 523
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي همپوشاني و رتبه‌بندي نتايج بازيابي در فراموتورهاي كاوش و موتورهاي تحت پوشش آنها
Hits: 434
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي و تحليل عناصر و ويژگيهاي مطرح در رابط كاربر نرم افزار سيمرغ و تعيين ميزان رضايت دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد از تعامل با اين نرم افزار
Hits: 491
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي و مقايسه رابطه كاربرد و دو ميزبان داخلي كتابخانه منطقه اي علوم تكنولوژي و پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران با چهار ميزبان خارجي
Hits: 563
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي و مقايسه چكيده فارسي مقاله هاي مجله هاي علمي – پژوهشي حوزه علوم انساني با استاندارد ايزو 214
Hits: 551
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي وضعيت توليدات علمي پژوهشگران پژوهشكدة مهندسي در سالهاي 1370-1384
Hits: 542
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي وضعيت مطالعه زنان شاغل و خانه دار شهر شيراز
Hits: 579
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي وضعيت همكاري علمي اعضاء هيئت علمي در چهار حوزه موضوعي در دانشگاه فردوسي مشهد
Hits: 478
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي وضعيت و بسترهاي به اشتراك گذاري دانش در سازمان كتابخانه هاي آستان قدس رضوي، در انطباق با الگوي نوناكاوتاكه اوچي
Hits: 701
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسي چگونگي تعامل كاربران مختلف با محيط فرا پيوندي وب و مطالعه عملكرد آنها در جستجوي مروري
Hits: 645
User rating: / 

Comments (0)

No cover بررسی فرایند قضاوت ربط در گزینش و ارزیابی منابع اطلاعاتی از رویكرد نظریه سبك شناختی كل گرا-تحلیلی رایدینگ
Hits: 712
User rating: / 2

Comments (0)

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©