مقالات برگرفته از پایان نامه

No cover تحليل الگوهاي رفتار اطلاع يابي
Hits: 550
User rating: / 

Comments (0)

No cover تحليل بسط جستجوي كاربران در موتور كاوش گوگل بر پايه نظريه بارشناختي
Hits: 776
User rating: / 

Comments (0)

No cover تحليل عاملي موانع استفاده مطلوب دانشجويان از خدمات كتابخانه در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
Hits: 479
User rating: / 

Comments (0)

No cover تحليل فهرست نگاري نسخ خطي در ايران از جنبه وجود يا عدم وجود الگو در آن و ارائه راهكارهاي بهبودي در جهت ايجاد قالب استاندارد ملی
Hits: 497
User rating: / 1

Comments (0)

No cover تحليل كاركردهاي عناصر اطلاعاتي در پيشينه كتابشناختي: رويكردي نو به سازماندهي چند منظوره اطلاعات در فهرست هاي رايانه اي
Hits: 540
User rating: / 1

Comments (0)

No cover تحليل محتواي كتاب‌هاي داستاني مناسب كودكان در گروه سني «ب» با رويكرد كتاب‌درماني
Hits: 537
User rating: / 

Comments (0)

No cover تحليل پيوند وب سايت هاي دانشگاههاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران با استفاده از روش هاي عامل تاثير گذار وب، دسته بندي خوشه اي و ترسيم نقشه دو بعدي
Hits: 657
User rating: / 

Comments (0)

No cover تحليل پيوندهاي فرامتني در وب سايتهاي كتابخانه هاي دانشگاهي ايران
Hits: 487
User rating: / 

Comments (0)

No cover تحليل پيوندهاي وب سايتهاي انجمنها و موسسات ملي و بين المللي كتابداري و اطلاع رساني
Hits: 597
User rating: / 1

Comments (0)

No cover تحليل پيوندهاي وب‌سايتهاي دانشگاه‌‌هاي علوم پزشكي ايران با استفاده از روش وب­ سنجي
Hits: 554
User rating: / 

Comments (0)

No cover تحليل چالش هاي پيوسته نويسي و جدا نويسي واژگان فارسي در ذخيره و بازيابي اطلاعات در پايگاه هاي اطلاعاتي
Hits: 400
User rating: / 

Comments (0)

No cover تحلیل روابط کتابشناختی اثر به اثر در کتاب های فارسی حوزه ی علوم پزشکی بر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی
Hits: 435
User rating: / 

Comments (0)

No cover تعيين نشريات هسته لاتين دانشكده ادبيات وعلوم انساني و دانشكدة علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شيراز در كتابخانة ميرزاي شيرازي
Hits: 798
User rating: / 1

Comments (0)

No cover تعيين و تبيين عناصر و ساختار ارتباط در نظام كتابخانه و پيشنهاد مدل ارتباط براي آن
Hits: 677
User rating: / 

Comments (0)

No cover تغيير قواعد فهرست¬نويسي: استاندارد توصيف و دسترسي به منابع (RDA) جايگزين قواعد فهرست‌نويسي انگلوامريكن
Hits: 544
User rating: / 1

Comments (0)

No cover خانواده‌هاي كتابشناختي در فهرستهاي رايانه‌اي: نگاه كاربران به خانواده شاهنامه فردوسي از رويكرد الگوي ملزومات كاركردي پيشينه‌هاي كتابشناختي (FRBR)
Hits: 457
User rating: / 

Comments (0)

No cover ديدگاه ناشران درباره ثبات سياسي و اقتصادي حاكم بر نشر كتاب طي سالهاي 1383-1376
Hits: 413
User rating: / 

Comments (0)

No cover رابطه بين سواد اطلاعاتي و قابليتهاي كارآفريني دانشجويان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان
Hits: 674
User rating: / 

Comments (0)

No cover رابطه بين ميزان تماشاي برنامه هاي تلويزيوني و استفاده از منابع اطلاعاتي غير درسي
Hits: 705
User rating: / 

Comments (0)

No cover رهنمودهاي ايفلا براي خدمات مرجع ديجيتالي
Hits: 425
User rating: / 

Comments (0)

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©