بررسی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه های سازمان انرژی اتمی ایران و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهینه سازی آن

 نام نویسنده :باواخانی، آناهیتا

مقطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد

استاد راهنماسعید رضایی شریف آبادی

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
سال انتشار : 1388

چکیده

 

 هدف غایی مدیریت دانش، تحقق اهداف سازمانی است. سازمان ها تلاش می کنند تا با تقویت زیرساخت های اساسی مدیریت دانش که نیروی انسانی، فرایندها و فناوری ها هستند، بتوانند این فرایند را به طور مستمر پیاده سازی کرده و اثربخشی و ماندگاری خود را تضمین نمایند.

این مطالعه با هدف بررسی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه های سازمان انرژی اتمی ایران انجام گرفته و به دنبال ارائه راهکارهای مناسبی برای بهینه سازی آن می باشد. روش پژوهش پیمایشی بوده و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. وضعیت پیاده سازی مدیریت دانش در کتابخانه های مورد مطالعه، با 47 سوال بسته و 1 سوال باز بررسی شده و پاسخ های بدست آمده با استفاده از آمار توصیفی، در قالب جدول و نمودار ارائه شده است. بر اساس نتایج حاصل از این بررسی، مولفه های فراهم آوری، سازماندهی و فناوری در حد متوسط، مولفه مهارت های نیروی انسانی در حد تقریبا متوسط و مولفه مربوط به وضعیت اشاعه و به اشتراک گذاری دانش در حد کم گزارش شده است. به طور کلی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه های مورد مطالعه، در حد تقریبا متوسطی می باشد. در نهایت به منظور بهینه سازی این وضعیت، راهکارهایی مبتنی بر نتایج بدست آمده از پژوهش ارائه شده است؛ از جمله فراهم آوری دانش کارشناسان از طریق ایجاد پروفایل های شخصی، تشکیل جلسات تخصصی، استفاده از پایگاه دانش بومی و انجام مستمر فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری. بکارگیری هر چه بیشتر پورتال، استفاده از نرم افزار واحد در تمام مراکز و فهرست نویسی منابع الکترونیکی به منظور سازماندهی بهتر؛ همچنین بکارگیری هر چه بیشتر امکانات شبکه داخلی سازمان، ارائه خدمات تحویل مدرک و مبادله الکترونیکی منابع با سایر کتابخانه ها جهت اشاعه دانش، تقویت بیشتر بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری در مراکز مورد مطالعه، ارزیابی دوره ای عملکرد کارکنان و برقراری نظام تشویق و پاداش برای آن ها. موارد مذکور، نمونه هایی از راهکارهای ارائه شده در این پژوهش می باشند.

 


تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©