ارزيابي و تحليل توزيع فضايي و امکانات کتابخانه‌هاي عمومي در شهر تهران (مطالعه موردي: منطقه ‎۱۲)

نام نویسنده :معصومی، مرضیه

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

استاد راهنما :منوچهر فرج زاده

استاد مشاور: معصومه نصيری
سال انتشار : 1382


چکيده

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©