تحلیل روابط کمّی و کیفی بین بروندادهای علمی و فناوری دانشگاه‏ ها و موسسه‏ های تحقیقاتی ایران در حوزه علم و فناوری نانو

تحلیل روابط کمّی و کیفی بین بروندادهای علمی و فناوری دانشگاه‏ ها و موسسه‏ های تحقیقاتی ایران در حوزه علم و فناوری نانو

 

 استاد راهنما: دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی

 

استاد مشاور: دکتر حمزه‏ علی نورمحمدی

 

دانشجو: جواد ریاحی اصل

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©