بررسی اثربخشی دوره ی آموزش مجازی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1387

 

نام نويسنده: ربیعی، مهدی

مقطع تحصيلي: ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما: کورش فتحی واجارگاه

سال انتشار: 1388

چكيده :

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی دوره آموزش مجازی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1387 انجام گرفت. جامعه ی مورد بررسی در این تحقیق، کلیه ی اساتید و دانشجویان آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد بودند. نمونه آماری اساتید به علت محدود بودن آنها برابر با جامعه ی آماری آنها (11 استاد) بوده و از جامعه ی آماری دانشجویان از طریق روش نمونه گیری مورگان 226 دانشجو به عنوان نمونه مورد بررسی، انتخاب گردیدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه (محقق ساخته) که یکی از ابزارهای رایج تحقیقی و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق می باشد، استفاده شده است. بر اساس مبانی نظری ابعاد دهگانه ای برای سنجش اثربخشی دوره ی آموزش مجازی انتخاب گردید.

برای سنجش روائی، پرسشنامه توسط 7 تن از اساتید و متخصصان فناوری اطلاعات بررسی گردیده و مورد تایید اساتید محترم راهنما و مشاور قرار گرفت. برای سنجش پایائی، پرسشنامه بر روی گروهی از دانشجویان و همچنین بر روی اساتید جامعه ی آماری اجرا شده و پایائی آن با محاسبه ضریب آلفای کرانباخ به ترتیب 86/0 و92/0 سنجیده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از روشهای آمار توصیفی (توزیع فراوانی و درصد و میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون های t  تک گروهی و t  گروههای مستقل و تحلیل واریانس یکراهه) استفاده شد.

نتایج تحقیق نشان داد که از نظر اساتید در دوره ی آموزش مجازی برگزار شده: محتوا در حد مطلوب، فعالیت های یاددهی- یادگیری در حد متوسط، طراحی صفحات در حد متوسط، سازماندهی مواد آموزشی در حد مطلوب، باز خورد ارایه شده در حد متوسط، انعطاف پذیری در حد مطلوب، حجم کاری درحد مطلوب، کمک رسانی به دانشجویان درحد متوسط، توانائی ایجاد انگیزه دردانشجویان در حد متوسط وروشهای ارزشیابی در حد مطلوب، اثربخش بوده است. بطور کلی از نظر اساتید اثربخشی دوره ی آموزش مجازی، مطلوب بوده است.

همچنین از نظر دانشجویان در دوره ی آموزش مجازی برگزار شده: اثربخشی محتوای دوره ی آموزشی در حد مطلوب، فعالیتهای یاد دهی- یادگیری در حد نامطلوب، طراحی صفحات در حد مطلوب، سازماندهی مواد آموزشی درحد متوسط، باز خورد ارایه شده در حد متوسط، انعطاف پذیری درحد متوسط، کمک رسانی به دانشجویان در حد نامطلوب، توانائی ایجاد انگیزه در دانشجویان در حد متوسط و روشهای ارزشیابی، در حد نامطلوب بوده است.

بطور کلی از نظردانشجویان اثربخشی دوره ی آموزش مجازی نامطلوب بوده است.

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2021©