دانشگاه های مرتبط

فیلتر
نمایش # 
نام مقام تلفن فکس تارنما
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 021-44866010 021-4486604 http://srbiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان کتابخانه مرکزی 0611-4457174 0611-4435288 http://khouzestan.srbiau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان کتابخانه مرکزی 0811-4494151 http://www.iauh.ac.ir
دانشگاه اصفهان سرپرست کتابخانه 0311-7932545 http://ui.ac.ir
دانشگاه الزهرا(س) سرپرست کتابخانه 021-88094051 http://alzahra.ac.ir
دانشگاه بیرجند دانشکده علوم تربیتی 0561-2227042 http://birjand.ac.ir
دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) مشهد سرپرست کتابخانه 0511-8448621 http://imamreza.ac.ir
دانشگاه پیام نور - مرکز مشهد سرپرست کتابخانه 0511-8683002 http://pnum.ac.ir
دانشگاه تربیت مدرس کتابخانه مرکزی 021-82883277-82883090 021-88220120-88220144 http://modares.ac.ir
دانشگاه تهران کتابخانه مرکزی 021-61113254 021-66495388 http://ut.ac.ir
دانشگاه خوارزمی دفتر کتابخانه مرکزی 021-8832920-3 http://portal.khu.ac.ir
دانشگاه شاهد کتابخانه مرکزی 021-51214139 51214110 http://www.shahed.ac.ir
دانشگاه شهید باهنر کرمان سرپرست کتابخانه 0341-3220053 0341-3220053 http://www.uk.ac.ir
دانشگاه شهید بهشتی کتابخانه مرکزی - بخش پایان نامه ها 021-2992335 http://www.sbu.ac.ir
دانشگاه شهید چمران اهواز کتابخانه مرکزی - بخش اسناد 0611-3335014 http://www.scu.ac.ir
دانشگاه شیراز کتابخانه مرکزی 6260011- 0711-6134330 0711-6287301 http://shirazu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران http://www.iums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مسئول اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی 0411-329412 http://www.tbzmed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ریاست کتابخانه مرکزی 021-86705801 021-88622593 http://tums.ac.ir
دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم تربیتی 0511-8783008-11 0511-8783012 http://um.ac.ir

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©