امكان سنجي ايجاد شبكه رايانه اي اطلاع رساني ميان كتابخانه ها و مراكز اسناد صنعت آب و برق و شركتهاي تابعه

نویسنده: فاطمه حاجی زمان

استاد راهنما: آتش جعفر نژاد

استاد مشاور : زهرا اباذری

 

مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد


سال انتشار : 1381

 

چکیده:

با توجه به اهميت وجودي كتابخانه هاي وزارت نيرو در شهر تهران و ارائه خدمات اطلاع رساني در اين كتابخانه ها ، برقراري ارتباط فعال بين آنها و استفاده از شبكه اطلاع رساني باعث ارتقاء كمي و كيفي سطح خدمات اطلاع رساني در اين كتابخانه ها خواهد شد. تحقيق حاضر با توجه به اين اهميت تلاش مي كند تا ضمن بررسي زيرساخت اطلاعاتي كتابخانه هاي موردبررسي، پيشنهاداتي براي توسعه و تقويت و ايجاد ارتباط فعال و متقابل ميان آنها ارائه نمايد. تحقيق حاضر از سه بخش اصلي تشكيل شده است. بخش اول به مسايل نظري و بنيادهاي مفهومي شبكه و شبكه سازي ميپردازد و نكاتي را پيرامون اهداف و عملكردهاي شبكه، وظايف و نقش اينگونه شبكه ها در جهت اشتراك منابع ، پيش نيازهاي ايجاد شبكه و ريخت شناسي شبكه را مطرح ميسازد. بخش دوم تحقيق به مطالعه وضعيت كنوني كتابخانه هاي صنعت آب و برق و شركتهاي تابعه در شهر تهران اختصاص دارد. در اين بخش وضعيت نيروي انساني، مجموعه سازي و سازماندهي، تجهيزات، بودجه و مسائل خاص مربوط به اين كتابخانه ها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار ميگيرد. نتايج حاصل نشان داد كه كتابخانه هاي موردمطالعه از لحاظ دارابودن نقاط قوت و ضعف در مراتب مختلفي قرار دارند.ارائه خدمات كتابخانه ها و سازماندهي آنها داراي ضعفهاي آشكاري ميباشد. بخش سوم تحقيق نيز تلاش ميكند تا براي بهبود وضعيت كتابخانه ها و ايجاد ارتباط فعال و متقابل ميان آنها پيشنهاداتي را ارائه نمايد. بدينمنظور طرح ايجاد شبكه اطلاع رساني صنعت آب و برق و شركتهاي تابعه پيشنهاد ميشود. اين طرح با توجه به امكانات و محدوديتهاي موجود در كتابخانه هاي موردبررسي داراي ريخت شناسي تركيبي يا آميخته است. بدين ترتيب كه برخي از فعاليتهاي شبكه مانند فهرستنويسي، رده بندي، فراهم آوري منابع خارجي، خدمات تحويل مدرك، آگاهي رساني جاري، تدوين استاندارد خدمات تحقيق و توسعه و آموزش از طريق هسته مركزي شبكه و به صورت متمركز انجام گيرد و برخي از خدمات مانند امانت بين كتابخانه اي، تهيه منابع داخلي، به صورت غيرمتمركز با همكاري ساير كتابخانه هاي عضوشبكه انجام پذيرد.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©