مطالعه تطبيقي متون كتابداري و اطلاع رساني دهه هفتاد

نام نویسنده :ناصر کلهری

استاد راهنما: حجت الله حسن لاریجانی

استاد مشاور اول :زهره میر حسینی

استاد مشاور دوم :زهرا اباذری

 

 

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد


سال انتشار : 1380

 

چکیده:

اين تحقيق بر آن است كه ميزان همخواني كتابهايي را كه به منظور تدريس دروس مقطع كارشناسي علوم كتابداري در دهه هفتاد منتشر شده است با سرفصلهاي همين مقطع، مصوب وزارت علوم، مشخص كند. همچنين گرايش موضوعي آن كتابها را به تفكيك هر درس بيان نمايد. روش اين تحقيق مطالعه تطبيقي و از نوع توصيفي مي باشد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه در طي دهه هفتاد تعداد 117 عنوان به منظور تدريس دروس مقطع كارشناسي رشته كتابداري واطلاع رساني منتشر شده است. در كل سرفصلهاي اين كتابها به ميزان (9/86%) با سرفصلهاي دروس همخواني نشان داده اند. متوسط شمارگان هر عنوان كتاب، 2770 جلد بوده است. كتابهاي دروس اجباري (4/71%) تأليف و (6/28%) ترجمه بوده و كتابهاي دروس انتخابي (55%) تأليف و (45%) ترجمه داشته است. بيشترين عنوانها در سال 77 با (23) عنوان و كمترين عناوين در سال 70 با (2) عنوان منتشر شدهاند. در پايان پيشنهاد شده است كه سرفصلهاي دروس مورد تجديد نظر قرار گرفته و موارد جديدي هم براي هردرس گفته شده كه در سرفصلها گنجانيده شود، جنبه هاي كاربردي و عملي در سرفصلها منظور گردد، بيشتر از كتب تأليفي براي تدريس دروس استفاده شود و… همچنين پيشنهادهائي براي تحقيقات آينده همانند تطبيق سرفصلهاي دروس كارشناسي ارشد با كتب منتشره، و … ارائه شده است.

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©