طرح پيشنهادي ايجاد شبكه اطلاع رساني ديسكهاي نوري بين كتابخانه هاي دانشگاهي اصفهان

نام نویسنده :عاصفه عاصمی

استاد راهنما: عباس حری

استاد مشاور :علی شکویی

 

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد


سال انتشار : 1376

 

چکیده:

دستيابي سريع به اطلاعات يكي از عناصر مهم در جهت توسعه زيربناي اطلاعاتي هر كشوري به شمار مي آيد. پژوهش حاضر نيز با توجه به مطلب فوق سعي دارد تا ضمن سنجش زير ساخت اطلاعاتي كتابخانه هاي دانشگاهي اصفهان با تاكيد بر بانكهاي اطلاعاتي ديسكهاي نوري موجود در اين كتابخانه ها پيشنهاداتي جهت توسعه وتقويت و ايجاد ارتباط فعال و متقابل ميان آنها به لحاظ استفاده از اين گونه بانكها ارايه نمايد.پژوهش فوق از چندين بخش اساسبي تشكيل شده است: بخش اول به مطالعه وبررسي وضعيت كنوني كتابخانه هاي دانشگاهي اصفهان از حيث فضا وساختمان <نيروي انساني <حوزه هاي موضوعي<تجهيزات ماشيني<مجموعه ومنابع با تاكيد بر پايگاههاي اطلاعاتي موجود بر ديسكهاي نوري وانتخاب وچگونگي تهيه اين منابع <شيوه استفاده از آنها وچگونگي ارائه خدمات بوسيله آنها و همچنين به ذكر مشكلات كتابخانه هاي مذكور پرداخته است. نتيجه حاصل از اين بخش نشان داد كه كتابخانه هاي دانشگاهي اصفهان در سطوح تقريبا يكسان قرار دارند. كتابخانه هاي مركزي و مادر دانشگاههاي دولتي اصفهان از پايگاههاي نسبتا مناسبي برخوردارندو كتابخانه هاي اقماري دانشگاههاي مورد مطالعه دچار ضفهايي چون كمبود نيروي متخصص كتابدار واطلاع رسان < كمبود تجهيزات و امكانات رايانه اي < تخصيص بودجه مناسب و... هستند. بخش بعدي اين پژوهش تلاش ميكند تا جهت بهبود وضعيت كتابخانه ها و تسهيل و تسريع استفاده از بانكهاي اطلاعاتي موجود بر ديسكهاي نوري در دانشگاههاي مختلف اصفهان و ايجاد ارتباط نظام يافته ميان آنها در اين راستا< پيشنهاداتي ارائه نمايد. بدين منظور طرح ايجاد شبكه اطلاع رساني ديسكهاي نوري در كتابخانه هاي دانشگاههاي دولتي اصفهان پيشنهاد ميشود. طرح فوق به ارائه پيشنهاداتي در رابطه با اهداف <وظايف و خدمات شبكه <اعضا<اجزا وعناصر شبكه پرداخته است. همچنين به ارائه مدلي جهت ريخت شناسي شبكه مي پردازد. در بخش پاياني نيز پيشنهادات و نتيجه گيري مطرح گرديده است.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©