ارائه شاخص های ارزیابی عملکرد کتابخانه های تخصصی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن و استفاده از آن در ارزیابی کتابخانه مرکزی شرکت ملی گاز ایران

نام نويسنده: صرافپور، سحر

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : نجلا حریری

سال انتشار :1390-1389

چكيده :

 

هدف پژوهش حاضر، ارائه شاخص های ارزیابی عملکرد کتابخانه های تخصصی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن و استفاده از آن در ارزیابی کتابخانه مرکزی شرکت ملی گاز ایران می باشد. به منظور انجام پژوهش، در ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای، شاخصهای ارزیابی عملکرد کتابخانه های تخصصی ایران در چهار وجه کارت امتیازی متوازن (منابع و زیرساختها، کارایی، رشد و توانمندیهای بالقوه و استفاده) گردآوری شده و به صورت سیاهه وارسی درآمدند. به منظور انجام مطالعه دلفی، نظرات 15 نفر از متخصصان و خبرگان کتابداری و اطلاع رسانی به صورت سیاهه وارسی و در قالب پرسشنامه های چند گزینه ای جمع آوری شد. در نتیجه، تعداد 48 شاخص بومی سازی و انتخاب گردید.

در مرحله دوم پژوهش، به منظور سنجش اعتبار مدل تدوین شده، ارزیابی عملکرد کتابخانه مرکزی شرکت ملی گاز ایران بر اساس شاخصهای مشخص شده در مرحله قبل، صورت پذیرفت. این بخش از پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از دو پرسشنامه و نیز روش مشاهده انجام گردید. با استفاده از پرسشنامه ای که کارکنان کتابخانه به آن پاسخ دادند، داده های مربوط به برخی از شاخصها گرداوری شد. به منظور سنجش رضایت کاربران کتابخانه، به عنوان یکی از شاخصهای وجه استفاده ، کاربران کتابخانه با حجم نمونه 88 نفر به پرسشنامه رضایت کاربران پاسخ دادند. برای گردآوری داده های برخی شاخصها نیز از مشاهده مستقیم توسط پژوهشگر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که کتابخانه مرکزی شرکت ملی گاز ایران دارای خط مشی فراهم آوری و سازماندهی بوده و میزان نفوذ آن بین جامعه مخاطبان 75/73% است. قابلیت دستیابی کاربران به نظام رایانه ای 31/94% و سطح رضایت از وب سایت و روزآمدی منابع کتابخانه بین حد متوسط و بالا می باشد. سرانه امانت 45/1 امانت به ازای هر عضو، دسترس پذیری به عناوین درخواستی 51%، میزان موفقیت جستجو در فهرست کتابخانه 75% و میزان پاسخگویی صحیح به سوالات مرجع 85% می باشد. درصد هزینه های فراهم آوری مجموعه الکترونیکی در این کتابخانه نیز 76/20% است. رضایت کلی کاربران از کتابخانه مرکزی شرکت ملی گاز ایران، در سطح بین متوسط و بالا (بین 3.4) ارزیابی شده است. در پایان نیز با توجه به نتایج حاصل شذه پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد کتابخانه مورد نظر ارائه گردید.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©