بررسی نگرش مدیران و دبیران مراکز پیش دانشگاهی دولتی استان مازندران درباره کتابخانه های آموزشگاهی (مراکز پیش دانشگاهی)

نام نویسندهعابدی، فریده

مقطع تحصیلی:    کارشناسی ارشد

استاد راهنمامنصوره باقری

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
سال انتشار : 1388

چکیده

 

هدف تحقیق بررسی نگرش مدیران و دبیران مراکز پیش دانشگاهی استان مازندران درباره کتابخانه های آن مراکز است. روش پژوهش، پیمایش توصیفی است. با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به نظرخواهی از مدیران و دبیران از کتابخانه های آن مراکز پرداخته شده است.

جامعه آماری شامل 55 نفر از مدیران و 226 نفر از دبیران می باشد. تجزیه و تحلیل در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. در بخش آمار توصیفی با استفاده از جدول فراوانی نسبت به توصیف داده ها اقدام شد و در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون مان – ویتنی به آزمون فرضیه ها اقدام گردید.

نتایج نشان داد که میزان رضایت جامعه آماری در مورد مجموعه سازی، خدمات عمومی، ساختمان و تجهیزات کتابخانه و بودجه در حد متوسط می باشد.آن ها از همکاری کتابخانه آموزشگاهی با کتابخانه های دانشگاهی و عمومی و همچنین از وسایل دیداری و شنیداری کتابخانه ها کمترین رضایت را دارند. همچنین مدیران رضایت بالاتری نسبت به هماهنگ بودن منابع با اهداف آموزشی، منابع مرتبط با مطالعه آزاد، نظرخواهی از سوی کتابخانه به هنگام سفارش منابع و اجرای برنامه های جنبی کتابخانه دارند. در مواردی بین نگرش دو جنس تفاوت معنی دار ملاحظه می شود؛ رضایت مردان در مورد وضعیت روشنایی و رضایت زنان در مورد ساعت کار کتابخانه بیشتر است. هر دو گروه از ضعف همکاری کتابخانه آموزشگاهی با کتابخانه های دانشگاهی و عمومی ناراضی هستند. این نارضایتی در زنان بیشتر دیده می شود. یافته ها نشان داد که رضایت افراد در مراکز دارای کتابدار از منابع چاپی و غیرچاپی موجود در کتابخانه و متناسب بودن آن با نیازهای آموزشی بیشتر از مراکز بدون کتابدار است. اما در سایر موارد تفاوت معنی داری میان گروه ها مشاهده نمی شود.

جهت بهبود وضعیت کتابخانه ها پیشنهاداتی برای گروه های آموزشی و پرورشی ارائه شده است.

 

 

 

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2021©