بررسي ساختار گرايش هاي موضوعي مقالات تاليفي فارسي وانگليسي حوزه سازماندهي اطلاعات از طريق تحليل عنوان،چکيده وکليد واژه ها ،وزن دهي وتحليل هم رخدادي اصطلاحات

نام نویسندهموسوي زاده، مريم

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
سال انتشار : 1389

چکیده: ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2021©