امکانسنجی ارائه خدمات کتابخانه ای به وسیله تلفن همراه در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

نام نويسنده : علوی فر, بی بی سکینه 

استاد راهنما: دکتر هادی شریف مقدم

استاد مشاور: دکتر ایرج رداد

سال انتشار : 89

چكيده : ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©