ارزیابی کتابخانه های دیجیتالی اسلامی ایران بر اساس الگوهای فدراسیون کتابخانه های دیجیتالی

نام نويسنده : شمس الدینی مطلق, مختار 

استاد راهنما: دکتر هادی شریف مقدم

استاد مشاور: دکتر ایرج رداد

سال انتشار : 89

چكيده : ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©