ارزیابی برون داد علمی اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی و بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مشهد از طریق اندازه گیری شاخص هیرش

نام نويسنده : مومنی, احمد 

استاد راهنما: دکتر هادی شریف مقدم

استاد مشاور: دکتر حسین شباهنگ

سال انتشار : 89

چكيده : ندارد

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©