ارزشيابي قابليتهاي ذخيره و بازيابي در برنامه هاي نرم افزاري مراكز اطلاع رساني علوم قرآني و معارف اسلامي (در شهرهاي تهران، قم و اصفهان)

نام نویسندهرعنائي، محمد جواد

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

استاد راهنما :ماندانا صديق بهزادي

استاد مشاور: حبيب الله كشتكار ملكي
سال انتشار : 1377

چکیده

        •ارزشيابي نرم افزارهاي آموزشي

        •بررسي و ارزشيابي نرم افزارهاي ويژه كودكان

        •ارزيابي نرم افزارهاي فني و مهندسي

        •بررسي استفاده و ميزان همپوشاني و سودمندي ديسكهاي نوري در مراكز اطلاع رساني علوم انساني.

        •بررسي ميزان رضايتمندي كاربران از برنامه هاي نرم افزاري علوم اسلامي.

 

رشد چشمگير مراكز اطلاع‌رساني علوم اسلامي در سالهاي اخير بيانگر نياز جامعه علمي و تحقيقاتي به استفاده از فن‌آوري‌هاي جديد است. ارزشيابي محصولات نرم‌افزارهاي توليد شده در اين مراكز مي‌تواند در بالابردن كيفيت و كارآيي آنها مؤثر باشد. در اين تحقيق پژوهشگر با استفاده از صد و يازده معيار به ارزشيابي قابليت‌هاي ذخيره و بازيابي در برنامه‌هاي نرم‌افزاري مراكز اطلاع‌رساني علوم اسلامي پرداخته است. يافته‌هاي پژوهش عبارتند از: .1 ميانگين درصد توانايي نرم‌افزارهاي ارزيابي شده در زمينه ذخيره‌سازي اطلاعات 11/5 درصد است كه حدود 90 درصد نرم‌افزارهاي موجود در حد پايين‌تر از متوسط قرار دارند. .2 در زمينه بازيابي اطلاعات و روش جستجو، ميانگين درصد نرم‌افزارهاي ارزشيابي شده 13/5 درصد است كه حدود 85 درصد نرم‌افزارهاي موجود در حد پايين‌تر از متوسط قرار دارند. .3 در بيش از 90 درصد اين نرم‌افزارها به نمايه‌سازي توجهي نشده بلكه توليدكننده‌ها تنها با يك راهنماي استفاده‌كننده، نرم‌افزار خود را ارائه نموده‌اند. .4 توجه به امكان استفاده تمامي كاربران اعم از متخصص يا مبتدي يكي از نكات مهم در ارزيابي نرم‌افزار است . در اين پژوهش تنها 28/5 درصد نرم‌افزارها كاربر پسند بوده و حدود 70 درصد از آنها در حد پايين‌تر از متوسط قرار گرفته‌اند. با توجه به يافته‌هاي پژوهش و ميانگين درصد كل از صد و يازده معيار ارائه شده به اين نتيجه مي‌رسيم كه حدود 75 درصد از نرم‌افزارهاي موجود فاقد كارايي، كيفيت و توانايي‌هاي لازم مي‌باشند. 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©