تحلیل شایستگی های علمی ایران بر اساس بروندادهای بین المللی

رشته: علم سنجی
عنوان:
تحلیل شایستگی های علمی ایران بر اساس بروندادهای بین المللی
استاد راهنما:
دکتر حمزه علی نورمحمدی
استاد مشاور:
عبدالرضا نوروزی چاکلی
دانشجو:
وحید قره بقلو
زمان دفاع:
سه شنبه 72 دی ماه 1394


چکیده
هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل و بررسی شایستگی های علمی ایران بر اساس بروندادهای بین المللی در بین سال های 2010 تا
2014 است.
روش شناسی: با توجه به اهداف، ماهیت موضوع و جامعه ی آماری، این پژوهش کاربردی از نوع مطالعات علم سنجی است. روش های
مورداستفاده در این پژوهش، روش اسنادی است که درنهایت برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تطبیقی هم استفاده به عمل آمد. جامعه
آماری این پژوهش شایستگی های علمی ایران و 5 کشور منطقه و 5 کشور توسعه یافته و همچنین 50 دانشگاه و مؤسسه ایرانی دارای
شایستگی علمی )سال 2010 ( در پایگاه استنادی چندگانه سایول است. داده با استفاده از نرم افزارهای آماری اکسل و اس.پی.اس.اس
ویرایش 01 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
یافتهها و نتیجه گیری: به لحاظ حوزه های موضوعی، در مجموع شایستگی های علمی طی سال های 2010 تا 2014 حوزه های موضوعی
مهندسی، شیمی و کشاورزی در رتبه های اول تا سوم قرار گرفت. به لحاظ شایستگی علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی، در مجموع
سال های مورد مطالعه ) از سال 2010 تا 2014 ( دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران در رتبه های
اول تا سوم قرار دارند. به لحاظ نویسندگان دارای شایستگی علمی، در مجموع سال های 2010 تا 2014 تنها یک نفر وجود دارد که
دارای نه شایستگی علمی است. دو نویسنده دارای هشت شایستگی و دو نیز نویسنده دارای هفت شایستگی است. در مجموع سال های 2010 تا 2014 در بین کشورهای توسعه یافته ایالات متحده آمریکا، چین و انگلستان در رتبه های اول تا سوم هستند. در بین کشورها
منطقه نیز ترکیه با 284 شایستگی علمی اول است و ایران با 252 شایستگی علمی در مکان دوم قرار دارد. مصر، رژیم صهیونیستی،
02 و 24 شایستگی علمی در مکان بعدی قرار دارند. همچنین در این پژوهش به این نکته پی ،028 ، پاکستان و عربستان به ترتیب با 021
برده شده است که بین شایستگی علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی با تعداد تولیدات علمی، همکاری های علمی، استناد، سابقه
مؤسسات، تعداد اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رابطه معنادار وجود دارد.
کلیدواژه: شایستگی علمی، دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی، تولید علم، همکاری علمی، استناد، سابقه موسسه، پایگاه استنادی سایول،
پایگاه استنادی اسکوپوس

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©