ارزیابی زیرساختهای مدیریت دانش در کتابخانه های دیجیتال: مطالعه موردی کتابخانه دیجیتالی نور

ارزیابی زیرساختهای مدیریت دانش در کتابخانه های دیجیتال: مطالعه موردی کتابخانه دیجیتالی نور

 

استاد راهنما:

دکتر سعید اسدی

استاد مشاور:

 دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی

دکتر علی حسین کشاورزی

نگارش:

اعظم سلیمانی تبار

تاریخ دفاع:

5 بهمن 1394

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©