ارزیابی مدارک علمی نمایه‌شده پژوهشگران پژوهشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی در پایگاه‌های استنادی Web of Science، Scopus و Google Scholar با استفاده از شاخص‌های h، g و پارامتر m

 

نام نويسنده: آقاياري، حسين

مقطع تحصيلي: ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما: عبدالرضا نوروزي چالكي

سال انتشار: 1389

چكيده :

 

شاخص‌های h و g از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی برون‌داد مدارک علمی پژوهشگران و موسسات پژوهشی هستند که همزمان به اندازه‌گیری کمیّت و کیفیت برون‌داد علمی پژوهشگران می‌پردازند. بنابر نظر هرش، دو محققی که شاخص h مشابه دارند امّا تعداد مقاله‌ها و تعداد کل استنادها به مقاله‌های آن‌ها متفاوت است؛ و همچنین دو محققی که در عین دارا بودن شاخص h متفاوت، مدت زمان فعالیت علمی مشابه دارند و علاوه بر آن تعداد مقاله‌ها و تعداد کل استنادها به مقاله‌های آن‌ها یکسان است را می‌توان با یکدیگر مقایسه کرد؛ که برای این منظور از پارامتر m استفاده می‌شود. در این پژوهش میزان شاخص‌های h، g و پارامتر m پژوهشگران پژوهشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی محاسبه شد و مورد اندازه‌گیری و سپس تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این پژوهش از نوع تحقیقات علم‌سنجی است که با روش‌های­ اسنادی و تحلیل استنادی انجام پذیرفته است. جامعه‌ی این پژوهش از مدارک علمی نمایه‌شده 117 نفر از پژوهشگران پژوهشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی در سه پایگاه استنادی WoS، Scopus و Google Scholar تشکیل شده است. با گردآوری و تلفیق داده‌های بدست آمده از هر پایگاه، شاخص‌های h، g و پارامتر m هر یک از پژوهشگران محاسبه شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. متوسط شاخص h جامعه‌ی مورد بررسی برابر 1.85 و متوسط شاخص g برابر 2.66 و همچنین متوسط پارامتر m جامعه‌ی مورد مطالعه برابر 0.41 بدست آمده است. همچنین شاخص‌های h، g و پارامتر m محاسبه شده برای مردان بیشتر از زنان بدست آمده است. بالاترین رقم شاخص h بدست آمده در گروه زنان برابر 18 و در گروه مردان برابر با 23 بوده است. به همین ترتیب، بالاترین عدد شاخص g بدست آمده در گروه زنان برابر 27 و در گروه مردان برابر با 33 بدست آمده است. علاوه بر آن، بالاترین عدد پارامتر m بدست آمده برای زنان 2 و برای مردان برابر با 2.5 بوده است. شاخص‌های h، g و پارامتر m تعداد 60 نفر (51.3٪) از پژوهشگران برابر صفر بدست آمد. در مجموع مطالعات حاکی از آن است که پژوهشگران پژوهشکده‌های گیاهان و مواد اولیه دارویی، علوم محیطی، و لیزر و پلاسما نسبت به پژوهشگران پژوهشکده‌‌‌های بهداشت خانواده و اعجاز قرآن، از نظر شاخص‌های h، g و پارامتر m کسب شده در سطح بالایی قرار دارند.

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2021©