تحلیل محتوای مقاله¬های فصلنامه گنجینه اسناد

 

نام نويسنده: فرقدان، سمیه

مقطع تحصيلي: ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما: سعید رضایی شریف آبادی

سال انتشار: 1388

چكيده :

 

هدف این پژوهش تحلیل محتوای مقاله­های فصلنامه تحقیقات تاریخی و مطالعات آرشیوی گنجینه اسناد است. جامعه پژوهش شامل همه مقاله­های تالیفی این نشریه ـ از شماره یک تا شماره 69 است ـ  و 309 مقاله را شامل شده است. برای تحلیل محتوای مقاله­های جامعه پژوهش 20 مقوله در نظر گرفته شد.از مجموع 309 مقاله جامعه پژوهش، تعداد 34 مقاله مرتبط با مطالعات آرشیوی است و 275 مقاله مربوط به تحقیقات تاریخی است. جمع بندی و نتیجه گیری نهایی این پژوهش نشان داد که در میان 34 مقاله مربوط به مطالعات آرشیوی، بیشترین فراوانی مربوط به واحد تنظیم و پردازش آرشیو است و کمترین فراوانی به واحد آموزش آرشیو مربوط می­شود. در میان مقاله­های مربوط به تحقیقات تاریخی بیشترین فراوانی مربوط به مقوله رجال سیاسی و حکومتگران است و شامل تکرار مقوله در 238 مقاله شده است. کمترین فراوانی مربوط به مقوله احزاب است. مقوله احزاب در 7 مقاله وجود دارد. بررسی­ها نشان داد که از مجموع 309  مقاله، 235 مقاله به منابع اطلاعاتی دسته اول استناد نموده­اند. علاوه بر استناد 235 مقاله به منابع اطلاعاتی دسته اول، 91/30 درصد از منابع و مآخذ مقاله­ها از نوع منابع اطلاعاتی دسته اول هستند. در مقاله­های مربوط به مطالعات آرشیوی همه منابع و مآخذ مقاله­ها از نوع منابع اطلاعاتی دسته دوم است و استناد به منابع اطلاعاتی دسته اول تنها در مقاله­های تحقیقات تاریخی است.

همچنین یافته­ها نشان داد که مقاله­های جامعه پژوهش توسط 138 نویسنده تدوین و تالیف شده­ است. از میان 309 عنوان مقاله، 225 مقاله تنها توسط 54 نویسنده منتشر شده است. میزان همکاری نویسندگان مقاله­ها در سال­های اخیر بیشتر شده  و نویسندگان درون سازمان با نویسندگان بیرون از سازمان همکاری بیشتری داشته­اند. از میان 309  مقاله جامعه پژوهش، 147 مقاله توسط نویسندگان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا تالیف و تدوین شده­اند.

بررسی گرایش­های نویسندگان مقاله­ها مشخص نمود که در محور موضوعی مطالعات آرشیوی اولویت پژوهشی با واحد تنظیم و پردازش است و پس از آن واحدهای پیشینه آرشیو، اطلاع رسانی و ارزشیابی قرار دارند. موضوع محوری 80 مقاله در مقاله­های تحقیقات تاریخی رجال شناسی است و نویسندگان مقاله­ها در 80 مقاله به بررسی عملکرد، ویژگی و شخصیت اشخاص پرداخته­اند. یافته­ها نشان داد که فصلنامه گنجینه اسناد با اختصاص 88/25 درصد از مقاله­ها به موضوع رجال شناسی منبع با ارزشی جهت آشنایی با شخصیت­ها، رجال سیاسی و حکومتگران است.

از آنجا که فصلنامه گنجینه اسناد نشریه­ای تخصصی در دو محور موضوعی مطالعات آرشیوی و تحقیقات تاریخی است به مسئولین نشریه پیشنهاد می­شود محور مطالعات آرشیوی و سند شناسی ـ با انتشار مقاله ـ تقویت شود. همچنین برنامه توزیع نشریه در دانشگاه­های کشور، مراکز پژوهشی و موسسات و سازمان­های آرشیوی بهبود یابد. پژوهشگر پیشنهاد می­کند در سال­های آتی و در یک برهه زمانی مشترک مثلا یک دوره 5 ساله، مقاله­های دو محور مطالعات آرشیوی و تحقیقات تاریخی تحلیل محتوا شود. 

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2021©