امکان سنجی بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر تهران ازدیدگاه دبیران

 

نام نويسنده: آیت الله سعادت طلب

مقطع تحصيلي: ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما: کورش فتحی واجارگاه

سال انتشار: 1388

چكيده :

 

موضوع پژوهش حاضر امکان‌سنجي بکارگیری فناوري اطلاعات و ارتباطات  در مدارس متوسطه (مورد شهر تهران) می باشد که در آن به بررسی میزان بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات در مدارس متوسطه پرداخته شده است.روش پژوهش  از نوع آمیخته (کمی وکیفی ) بوده است. روش جمع آوری اطلاعات شامل مراحل زیر می باشد: 1- مطالعات کتابخانه ای 2- مطالعات میدانی .   نمونه مورد پژوهش تعداد 362 نفر دبیران مدارس متوسطه می باشند که با روش نمونه گيري خوشه ای-  چند مرحله ای انتخاب شده ا ند.دراین پژ وهش از فرم پرسشنامه محقق ساخته دبیران  باضریب پایایی 86/. آلفای کرونباخ به منظور گردآوری داده های پژوهش استفاده شده است .داده های حاصل از ابزار پژوهش ، به دو شیوه توصیفی(فراوانی ودرصد فراوانی) واستنباطی(t  تک  نمونه اي و آزمون اولویت یابی برآورد دامنه‌اي در چهار اولویت(4-1) به روش لی هی) تحلیل آماری شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که دبیران با قلمروهای فناوری اطلاعات  وارتباطات به میزان زیادی موافق بودند وهمچنین معتقد بودند که شرایط،امکانات ومنابع موجود برای استفاده از این فناوری در مدارس خیلی کم است و این امکانات ومنابع به میزان زیادی مورد نیاز می باشند.  دبیران با موانع وعوامل تسهیل کننده بکارگیری فناوری  اطلاعات وارتباطات نیز به میزان زیادی  موافق بودند ودر خصوص پیامدهای مثبت ومنفی  مطرح شده در بکارگیری  فناوری اطلاعات وارتباطات در مدارس نیز  توافق داشتند.

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2021©