بررسي ميزان استفاده از منابع پزشكي الكترونيكي در كتابخانه هاي مركزي و دانشكده اي دانشگاه هاي پزشكي دولتي شهر تهران از ديدگاه كتابداران

 

نام نويسنده: ترابی, لاله

مقطع تحصيلي: ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما: محمد زضا علی بیک

استاد مشاور: مصومه خوشکام

سال انتشار: 1380

چكيده :

كتابخانه هاي مورد پژوهش در مجموع از 9 نوع منبع پزشكي الكترونيكي برخوردارند كه بيشترين درصد برخورداري از منابع مذكور مربوط به پايگاههاي اطلاعاتي ديسك نوري با 5/96 درصد و كمترين درصد برخورداري مربوط به چند رسانه ايها با 4/41 درصد مي باشد.الويت استفاده از منابع پزشكي الكترونيكي با توجه به ميانگين امتيازات به دست آمده به ترتيب عبارت است از اينترنت ، پايگاههاي اطلاعاتي ديسك نوري ، شبكه هاي اطلاع رساني داخلي ، مجلات الكترونيكي ، پايگاههاي اطلاعاتي پيوسته ، ديسكهاي آموزشي و ديسكهاي ‏textbook‏، فلاپي ها ، چند رسانه ايها .بيشترين درصد گروههاي استفاده كننده از منابع پزشكي الكترونيكي در كتابخانه هاي مورد پژوهش اعضاي هيات علمي به ميزان 100 درصد و پس از آن دانشجويان به ميزان 1/93 درصد قرار دارند. الويت ميزان برخورداري از انواع منابع پزشكي الكترونيكي در كتابخانه ها بر حسب دانشگاههاي مورد مطالعه به ترتيب عبارت است از دانشگاه تربيت مدرس(با يك كتابخانه) ، دانشگاه علوم پزشكي ايران (با شش كتابخانه) ، دانشگاه علوم پزشكي تهران (با 8 كتابخانه) ، دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله (با 2 كتابخانه)، دانشگاه جامع شاهد(با 3 كتابخانه) ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (با 8 كتابخانه) ، دانشگاه علوم پزشكي ارتش (با 1 كتابخانه) . اولويت ميزان استفاده از انواع منابع پزشكي الكترونيكي در كتابخانه ها برحسب دانشگاههاي مورد مطالعه به ترتيب عبارتند از دانشگاه تربيت مدرس ، دانشگاه علوم پزشكي ايران، دانشگاه علوم پزشكي ارتش ، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله ، دانشگاه علوم پزشكي شاهد، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. مشكلات موجود براي استفاده از منابع پزشكي الكترونيكي عبارتند از : كمبود تجهيزات سخت افزاري، كمبود امكانات آموزشي ، كمبود فضا، اشكالات نرم افزاري، و عدم اطلاع استفاده كنندگان. در پايان با در نظر گرفتن يافته هاي پژوهش و جمع بندي نظرات پاسخگويان مواردي از قبيل افزايش تجهيزات سخت افزاري ، تنظيم برنامه هاي آموزشي و معرفي منابع پزشكي الكترونيكي موجود در كتابخانه ها براي بهبود وضعيت استفاده از منابع پزشكي الكترونيكي دركتابخانه هاي مورد مطالعه پيشنهاد شد.

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©