بررسی و تحلیل روابط کتابشناختی کتاب‌های منتشره فارسی حوزه علوم پزشکی در فاصله سال‌های 1385-1389 بر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏ های کتابشناختی

دانشجو: مسعود محمدی

استاد راهنما: دکتر سید جواد قاضی میرسعید

اساتید مشاور: دکتر علیرضا نوروزی، دکتر فریدون آزاده

1390

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©