ارزشیابی دروندادهای برنامه آموزشی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی بر اساس الگوی سیپ در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 1389

 

نام نويسنده: بذرافشان, اعظم 

استاد(ان) راهنما: آقای دکتر شهرام صدقی

استاد(ان) مشاور: خانم اعظم قادری، آقای دکتر مسعود رودباری

دانشکده و دانشگاه محل تحصیل: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

تاریخ دفاع (ماه و سال): مهر 1390   

نشانی پست الکترونیکی: bazrafshan [dot] a [dot] 83 [at] gmail [dot] com

 

چکیده

 

مقدمه

ارزشیابی در سیستم های آموزشی جهت اطلاع و اطمینان از کیفیت آموزش ضروری می باشد لذا نجام هرگونه تغيير و بازنگري در برنامه آموزشي نيازمند انجام ارزشيابي دقيق مي باشد. پژوهش حاضر بر آن است تا با تکيه بر يکي از جامع ترين و دقيق ترين الگوهاي موجود (الگوي سيپ) به ارزيابي دروندادهاي آموزشي برنامه آموزشي کارشناسي ارشد کتابداري و اطلاع رساني پزشکي در دانشگاه هاي علوم پزشکي در کشور بپردازد.

روش بررسی

پژوهش حاضر یک مطالعه تلفیقی از نوع کاربردی است که با ترکیب روش های کمی و کیفی و انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته به ارزشیابی دروندادهای برنامه درسی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی پرداخته است. در این پژوهش، دروندادهای برنامه آموزشی (فضاهای آموزشی- تحقیقاتی و توان و تخصص اعضای هیات علمی) بر اساس الگوی سیپ با تکیه بر اسناد و مدارک آموزشی موجود مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور تحلیل یافته های حاصل از مصاحبه از نرم نرم افزار Nvivo استفاده شده است.

یافته های پژوهش

بر اساس یافته های این پژوهش مهم ترین ویژگی برنامه درسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی روز آمد نبودن سرفصل دروس است و نیاز مبرم به تجدید نظر در محتوا و سرفصل دروس دارد، همچنین این برنامه منطبق با سرفصل دروس دروه کارشناسی نیست و نمی تواند پاسخ گوی نیازهای حرفه ای دانش آموختگان باشد. همچنین دروندادهای آموزشی 5 گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی مورد مقایسه قرار گرفته است. بر این اساس، بیشترین میزان استفاده از فضاهای آموزشی مربوط به علوم پزشکی تبریز (193 مترمربع) و پس از آن علوم پزشکی اصفهان (178 مترمربع) می باشد. از بین گروه های آموزشی مورد بررسی، علوم پزشکی تبریز با 2/24 مترمربع و علوم پزشکی اصفهان با 8/17 مترمربع بیشترین سرانه فضای آموزشی به ازای هر دانشجو و عضو هیات علمی را به خود اختصاص داده اند. کمترین سرانه آموزشی مربوط به علوم پزشکی تهران با 8/2 مترمربع فضای آموزشی به ازای هر دانشجو و عضو هیات علمی می باشد. بیشترین میزان فضاهای تحقیقاتی مربوط به علوم پزشکی تبریز (1002 مترمربع) و کرمان (751 مترمربع) است. بر این اساس، دانشگاه های علوم پزشکی تبریز با 3/125 مترمربع وعلوم پزشکی کرمان با  8/57 مترمربع بیشترین میزان سرانه تحقیقاتی را نیز به خود اختصاص داده اند. کمترین میزان سرانه فضاهای تحقیقاتی مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران با 5/4 مترمربع فضا به ازای هر عضو هیات علمی و دانشجو می باشد. همچنین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با میانگین 22% استفاده از توان اعضای هیات علمی، بیشترین میزان استفاده را از اعضای هیات علمی را داشته است. کمترین میزان استفاده از توان اعضای هیات علمی مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران با 8% می باشد.

بحث و نتیجه گیری

بر اساس یافته های این پژوش بر نامه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی از نظر دروندادهای آموزشی دارای محدودیت های بسیاری است. روزامد نبودن برنامه درسی، عدم استفاده مطلوب از فضاهای اموزشی و تحقیقاتی و کمبود نیروی متخصص هیات علمی از مهمترین مشکلات برنامه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در کشور محسوب می شود.

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©