طرح ترسیم جایگاه مفاهیم طب سنتی ایران در ساختار زبان مشترک ابَراصطلاحنامه و شبکه معنایی نظام زبان واحد پزشکی (یو ام ال اس)

 

نام نويسنده: ولی نژادی, علی 

استاد(ان) راهنما: آقای دکتر فریدون آزاده و آقای دکتر عباس حری           

استاد(ان) مشاور: آقای دکتر محمدرضا شمس اردکانی و آقای دکتر مازیار امیرحسینی

دانشکده و دانشگاه محل تحصیل:دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

تاریخ دفاع (ماه و سال): مرداد 1387   

نشانی پست الکترونیکی: ali [dot] valinejad [at] gmail [dot] com

 

چکیده

هدف: این پژوهش به دنبال ارائه طرحی برای تعیین جایگاه واژگان و مفاهیم طب سنتی ایران در ساختار زبان مشترک ابراصطلاحنامه و شبکه معنایی نظام واحد زبان پزشکی جهت انعکاس پتانسیل های طب سنتی ایران- در سطح مفاهیم- در یک پارادایم جهانی و نهایتا تبیین جایگاه و سهم واژگان طب سنتی ایرانی در واژگان و مفاهیم دانش جهانی پزشکی می باشد.

روش بررسی : روش پژوهش این طرح دارای سه بخش است: الف) تحلیل سیستم ب) تحلیل سندی ج) طراحی سیستم. در بخش الف، نظام زبان واحد پزشکی (یو ام ال اس)، جهت شناسایی ساختار کلی آن و نیز شناسایی دقیق موارد خلاهای آن در مورد مفاهیم طب سنتی ایران، مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش ب، متون و منابع اطلاعاتی مربوط به مفاهیم طب سنتی ایران مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته و از هر کدام از رده های کلی این علم، نمونه (مثال) هایی از مفاهیم کلی شامل «بیماری صرع»، «نشانه رنگ ادرار» و «داروی مفرده سنبل الطیب» با تمامی زیرشاخه های مربوط به آن ها استخراج شد. در بخش ج، که قسمت عمده طرح را به خود اختصاص می دهد، نمونه مفاهیم استخراج شده در قسمت ب، با شناسایی کلیه مفاهیم مرتبط با آنها – از میان مفاهیم پزشکی رایجِ (غربی) ترسیم شده در ساختار نظام زبان واحد پزشکی- در خلاهای مربوط به مفاهیم طب سنتی ایران، درون ساختار ابراصطلاحنامه و شبکه معنایی این نظام گنجانده شد.

یافته ها: پیش نمونی از ساختار کلان طب سنتی ایرانی که جایگاه آن در زبان پزشکی واحد ترسیم شده است با چگونگی تبادلات مفهومی طب سنتی ایرانی با نظام زبان پزشکی واحد ارائه شد.

نتیجه گیری: در این پژوهش، برای نخستین بار با تکیه بر سلسله مراتب طب سنتی ایرانی در بستر الگوهای بین المللی پذیرفته شده، موفق به تحلیل رده های کلان طب سنتی ایرانی شده، جایگاه این دانش را در زبان واحد پزشکی ترسیم نموده و شیوه برقراری تبادلات مفهومی را بین طب سنتی ایرانی با طب امروزه جهانی، تحلیل کرده ایم.

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©