طراحي مدل كارآفريني سازماني نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور براساس مدل يابي معادلات ساختاري

طراحي مدل كارآفريني سازماني نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور براساس مدل يابي معادلات ساختاري

استاد مشاور:

دکتر محمد حسن زاده

دانشجو:

محمد كريم صابري

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©