عوامل موثر بر رفتار اشتراک دانش اعضاي هيات علمي رشته کتابداري و اطلاع رساني در ايران و ارائه الگوي پيشنهادي

نام نويسنده: جعفرزاده کرمانی، زهرا

مقطع تحصيلي: دکتری

استاد راهنما: فهمیه باب الحوائجی

استادان مشاور: نجلا حریری - محمد حسن زاده

سال انتشار: 1390-1389

چكيده:

دانشگاه­ها به عنوان محيطي آموزشي و پژوهشي در مسير حركت به سوي مديريت موثر دانش و سرمايه­هاي ذهني، همچنين فضايي براي اشتراك دانش مطرح هستند و اعضاي هيات علمي به عنوان مهمترين عنصر سازنده دانشگاه­ها و افرادي كه مالك سرمايه­هاي ذهني هستند شناخته شده­اند. براساس اين مساله، پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل موثر بر رفتار اشتراك دانش اعضاي هيات علمي رشته كتابداري و اطلاع رساني انجام پذيرفته است. اين پژوهش به روش پيمايشي تحليلي انجام گرفته و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آن را كليه اعضاي هيات علمي رشته كتابداري و اطلاع رساني (120 نفر) كه به طور تمام وقت در يكي از دانشگاه­هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي شاغل مي باشند، تشكيل مي­دهد كه از اين تعداد 93 نفر (5/77%) به پرسشنامه­ها پاسخ دادند. براي آزمون فرضيه­ها از    ­آزمون T،­ آزمون تحليل واريانس و همبستگي پيرسون استفاده گرديد. نتايج نشان داد:­

-        وضعيت رفتار اشتراك دانش اعضاي هيات علمي رشته كتابداري و اطلاع رساني در سطحي متوسط قرار دارد (25/51%).

-        ديدگاه جامعه پژوهش نسبت به اشتراك دانش در حد خيلي زياد (75/79%)، تمايل براي به اشتراك گذاري دانش در حد خيلي زياد (80%)، انگيزه دروني در حد خيلي زياد (5/75%)، ارتباطات آنان به منظور اشتراك گذاري دانش در حد خيلي زياد (5/81%)، اعتماد به يكديگر در حد زياد (25/65%)، مهارت در كاربرد فناوري­ها در حد زياد (5/68%) و همكاري­ها به منظور به اشتراك گذاري دانش در حد زياد (66%) است.

-        از ديدگاه اعضاي هيات علمي، بسترهاي پست الكترونيك، كارگاه­هاي آموزشي، سمينارها و نشست هاي علمي و نشريات تخصصي به عنوان مناسب­ترين بسترهاي اشتراك دانش مطرح گرديد.

بسترهاي اشتراك دانش توسط دانشگاه­ها به­طور متوسط فراهم گرديده است و بين بسترهاي فراهم شده توسط دانشگاه ها و بسترهاي مناسب از ديدگاه اعضاي هيات علمي تا حدودي فاصله وجود دارد.

اشتراك دانش از طريق جلسات و نشست هاي رسمي، شركت در سمينارها، استفاده از پست الكترونيك و گروه­هاي بحث و انتشار مقاله در نشريات به عنوان متداولترين شيوه هاي اشتراك دانش اعضاي هيات علمي شناسايي گرديد.

-        بين ديدگاه اعضاي هيات علمي رشته كتابداري و اطلاع رساني در مورد اهميت اشتراك دانش و تمايل آنها براي به اشتراك گذاري دانش رابطه معنا داري وجود دارد. بين تمايل، انگيزه دروني،‌ اعتماد،‌ مهارت و توانايي در كاربرد فناوري اطلاعات، ارتباطات و همكاري­هاي اعضاي هيات علمي رشته كتابداري و اطلاع رساني براي به اشتراك گذاري دانش و رفتار اشتراك دانش آنان رابطه معناداري وجود دارد.

-        بين رفتار اشتراك دانش اعضاي هيات علمي رشته كتابداري و اطلاع رساني شاغل در دانشگاه هاي تابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه آزاد اسلامي تفاوت معناداري وجود ندارد.

-        بين رفتار اشتراك دانش اعضاي هيات علمي رشته كتابداري و اطلاع رساني برحسب سابقه تدريس تفاوت معنا داري وجود دارد.


فهرست مندرجات و چکيده

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©