شناسایی و تبیین عوامل موثر بر لایه ارزش ها و باورهای فرهنگ مطالعه در ایران

Hits: 588
User rating: / 1
PoorBest 

Review

Written by Super User

هدف: اين بررسي به منظور شناسايي، دسته‎بندي و تعيين اهميت نسبي متغيرهاي دخيل در لاية ارزش فرهنگ مطالعه در ايران انجام شده است. 
جامعه و روش تحقيق: با استفاده از روش مطالعه اسنادي و روش دلفي، متغيرهاي مطرح و ميزان اهميت آنها شناسايي و تعيين شد. جامعة تحقيق از ميان صاحب‏نظران و خبرگان حوزة فرهنگ مطالعه با روش نمونه‏گيري هدفمند (قضاوتي) انتخاب گرديد. 
يافته‎ها: يافته‎ها نشان داد لاية ارزشها و باورهاي فرهنگ مطالعه از 4 معيار اصلي(جامعه، نظام آموزشي، حوزة نشر و خانواده)، 7 معيار فرعي و 26 شاخص تشكيل شده و بيشترين معيارهاي فرعي و شاخصها، مربوط به معيار اصلي «جامعه» بوده است.همچنين، رتبه‎بندي فريدمن معيارهاي اصلي نشان‏ داد بين آنها تفاوت معناداري نيست، ولي در معيارهاي فرعي لاية ارزشها نشان مي‏دهد تفاوت معنادار است. در ميان معيارهاي فرعي، بالاترين رتبه‎ها به ترتيب به معيار «ترويج و ترغيب دانش‏آموزان، دانشجويان، معلمان و استادان به مطالعه» و «ارزش‏آفريني براي رسيدن به خانواده اهل سواد و مطالعه» تعلق دارد. در خصوص رتبه‎بندي شاخصهاي موجود در معيار‎هاي فرعي « نگرش جامعه به مقولة جهان هستي»، «ترويج و ترغيب دانش‎آموزان، دانشجويان و استادان به مطالعه» و «باور به تأثير كتاب در رشد ابعاد مختلف فردي و اجتماعي» نشان داد بين آنها تفاوت معنادار نبوده، اما رتبه‎بندي در شاخصهاي معيار‎ «احساس نياز به مطالعه» نشان داد تفاوت معنادار بوده‏است.
پيشنهادها: پژوهشگر در نهايت با توجه به ماهيت فرهنگ مطالعه، نگاه متوازن براي توسعة لايه‎هاي فرهنگ مطالعه و تقدم شروع تغيير از لاية ارزشها نسبت به ساير لايه‎هاي فرهنگ را ‏با اتخاذ رويكرد سيستمي، پيشنهاد كرده است.

متن کامل مقاله

اطلاعات کتابشناختی پایان نامه

Date insert: چهارشنبه, 06 شهریور 1392

Add comment


Security code
Refresh

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©