تحلیل محتوای متون تخصصی انگلیسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی و مقایسه با سرفصل های مصوب

نام نويسنده: رضوی صدر، حسن

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : ناهید بنی اقبال

سال انتشار : 1388

چكيده :

 

این پژوهش با هدف ارزیابی میزان پوشش سرفصل دروس تخصصی دوره کارشناسی رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی در متون مورد بررسی «متون تخصصی ویژه دانشجویان علوم کتابداری و اطلاع رسانی» تالیف علیرضا رستمی گومه و حسین مختاری معمار و «کاربرد و اصطلاحات کتابداری و اطلاع رسانی در جملات انگلیسی» تالیف حسین مختاری معمار انجام گرفته است.

متون انگلیسی مذکور به روش پیمایشی بررسی گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش سیاهه وارسی بود. نوع پژوهش، کاربردی است و نتایج آن قابل تعمیم به سایر موارد نمی باشد. روش پژوهش، تحلیل محتوا است که یکی از رایج ترین فنون تحلیل در پژوهش کیفی به حساب می آید.

هدف اصلی پژوهش، تعیین میزان انطباق متون با سرفصل های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارائه پیشنهادات جهت ارتقاء سطح آموزشی متون انگلیسی رشته کتابداری است.

برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که متون توانسته اند 1/86% از سرفصل های دروس اجباری و 9/13% از سرفصل های دروس اختیاری را پوشش دهند. بیشترین پوشش کتاب اول با فراوانی 288 بار، برابر 3/17% به سرفصل «کتابخانه و کتابداری» مربوط است، در حالی که کتاب دوم با بیشترین فراوانی یعنی 251 بار، برابر 2/20% سرفصل «مجموعه سازی 1» را پوشش داده است که هر دو مورد از سرفصل های دروس اجباری رشته ی کتابداری و اطلاع رسانی هستند. به استناد یافته ها، متون مورد بررسی، در سرفصل های مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد و مواد و خدمات برای کودکان و نوجوانان که هر دو از دروس اجباری رشته کتابداری هستند، فاقد پوشش می باشند.

براساس یافته ها، راهکارهایی جهت تدوین مطلوب تر متون انگلیسی رشته کتابداری پیشنهاد شده است، از جمله استفاده بیشتر از موضوعات IT و ICT و پوشش بیشتر دروس اختیاری کتابداری به زبان اصلی در کتاب دوم جهت انسجام و اعتبار لازم، ضروری است.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©