بررسی نگرش کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی شهر تبریز در مورد کاربرد فناوری اطلاعات در کتابخانه ها

نام نويسنده: زارع داراب، صغری

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : حجت اله حسن لاریجانی

سال انتشار : 1388

چكيده :

 

یکی از ابعاد مهم فرهنگی و اجتماعی در استفاده از فناوری های نوین که برای هر جامعه ای می توان در نظر گرفت، شناخت نوع نگرش افراد آن جامعه نسبت به پدیده های نوین و جدید است. لذا این پژوهش با هدف بررسی نگرش کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی شهر تبریز در مورد کاربرد فناوری اطلاعات در کتابخانه ها اجرا شد. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش کلیه کتابدارن شاغل در کتابخانه های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی کشور در شهر تبریز می باشد که به دلیل محدودیت جامعه آماری از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج حاصل از آزمون T تست تک متغییره نشان داد که به علت کوچک بودن سطح معنی داری (000/0) از آلفای مورد نظر (05/0)، فرضیه اول پژوهش مورد تایید قرار می گیرد و فرض مخالف یا فرض صفر رد شده و فرضیه اصلی که همان مثبت بودن نگرش کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی شهر تبریز در مورد کاربرد فناوری اطلاعات در کتابخانه ها می باشد، تایید می شود و درباره سایر فرضیه ها بیان می شود که جنسیت، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی و میزان سابقه کار با نحوه نگرش کتابداران نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه ها هیچ رابطه معناداری وجود ندارد. و نیز با استفاده از آمار توصیفی مشخص شد که مهم ترین فایده فناوری اطلاعات از میان گزینه های موجود، جلوگیری از اتلاف وقت و افزایش سرعت و دقت فعالیت ها به میزان 7/23%، عمده ترین مشکل استفاده از فناوری اطلاعات از میان گزینه های ذکر شده مربوط به عدم برنامه ریزی صحیح به میزان 2/18% است. و وضعیت کاربرد فناوری اطلاعات بصورت، کامپیوتر 100%، دیسک های نوری 1/84%، کتابشناسی ملی 2/95%، نرم افزار نمایه 8/90%، دسترسی به اینترنت 7/37%، دسترسی به شبکه های داخلی 1/41%، دسترسی به بانک های اطلاعاتی 2/21%، استفاده از E-mail 6/53% و استفاده از اینترنت برای ارائه خدمات 3/68% می باشد.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©