بررسی وضعیت بروندادهای پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده های داروسازی تهران بر اساس شاخص h

 نام نويسنده: جلیلی باله، مرجان

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : زهره میرحسینی

سال انتشار : 1388

چكيده :

 

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت بروندادهای پژوهشی اعضای هیئت  علمی دانشکده های داروسازی تهران بر اساس شاخص h می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق پیمایشی ارزیابی و علم سنجی صورت گرفته و اطلاعات مورد نیاز از طریق چک لیست طراحی شده، جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با روش های آماری توصیفی و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. جامعه پژوهش در مجموع 107 نفر از اعضای هیئت  علمی سه دانشکده داروسازی شهر تهران است که 65 نفر از دانشگاه علوم پزشکی تهران، 31 نفر از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و 11 نفر اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی هستند. در این پژوهش بررسی وضعیت محاسبه شاخص h اعضای هیئت علمی از طریق بازیابی مقالات نمایه شده اعضای جامعه پژوهش و بررسی استنادات آن ها در دو پایگاه استنادی اسکوپوس و وبگاه علوم انجام شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که بیشترین تعداد مقالات بازیابی شده مربوط به فردی از اعضای جامعه پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی تهران با 193 مقاله بود که در همین دانشگاه بیشترین توزیع مقالات بین 10 تا 19 مقاله (46/38%) می باشد. در حالیکه بیشترین تعداد مقاله بازیابی شده در جامعه پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 57 مقاله بود و در دانشگاه آزاد اسلامی 26 مقاله است و بیشترین توزیع فراوانی جامعه این دو دانشگاه بین 1 تا 9 مقاله می باشد. بیشترین توزیع مجموع استنادات نیز در جامعه مورد بررسی در دانشگاه علوم پزشکی تهران با 6793 استناد بالاترین میزان می باشد در صورتیکه در جامعه مورد بررسی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بالاترین استناد 442 و در دانشگاه آزاد اسلامی 187 استناد بالاترین استناد صورت گرفته افراد این جامعه می باشد. در هر سه دانشکده داروسازی بالاترین توزیع استنادات مربوط به گروه تخصصی "سم شناسی داروشناسی" بود. در بین استادیاران جامعه مورد پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی تهران شاخص h  4 (08/26%)، بین دانشیاران شاخص h 2 (27/27%) و در میان استادان این دانشگاه شاخص h 6 (30%) بالاترین میزان توزیع را دارا می باشند. در میان استادیاران جامعه پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شاخص h 2 (33/33%)، دانشیاران با شاخص h 2 (07/23%) و در میان استادان شاخص h 6 و 9 (22/22%) بالاترین توزیع را تشکیل می دهند. بالاترین توزیع شاخص h در میان جامعه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی نیز شاخص h 2 (45/45%) می باشد. در میان این اعضا بالاترین شاخص h (20) مربوط به جامعه پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی تهران است. آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که بین شاخص h و تعداد مقالات همچنین بین تعداد استنادات و شاخص h رابطه معنی داری وجود دارد بدین معنی که با افزایش یا کاهش تعداد مقالات و تعداد استنادات، شاخص h نیز افزایش یا کاهش خواهد یافت.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©