بررسی میزان استفاده و آشنایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل با مهارت های جستجوی اطلاعات در پایگاه های اطلاعاتی پیوسته (On Line)


نام نويسنده: علی جانپور کاسگری، محبوبه

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : فاطمه مهاجری

سال انتشار : 1388

چكيده :

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان استفاده و آشنایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل با مهارت های جستجوی اطلاعات در پایگاه های اطلاعاتی پیوسته انجام شده است. روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی است و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. داده های به دست آمده از پژوهش با روش های آمار توصیفی، آزمون کای دو و ضریب همبستگی اسپیرمن به کمک نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد بین مقطع تحصیلی دانشجویان و میزان آشنایی آن ها با پایگاه های اطلاعاتی و همچنین بین رشته تحصیلی دانشجویان و میزان آشنایی آن ها با پایگاه های اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. 8/34% دانشجویان با پایگاه های اطلاعاتی اصلا آشنایی نداشته و 42% آن ها نیز از پایگاه ها استفاده نمی کنند. با توجه به یافته های به دست آمده، بین میزان آشنایی و میزان استفاده دانشجویان از پایگاه ها رابطه معناداری وجود دارد. از بین پایگاه های اطلاعاتی "Science Direct" با میانگین (67/2) و (39/2) به ترتیب شناخته شده ترین و پر استفاده ترین پایگاه اطلاعاتی در بین دانشجویان است. همچنین بر اساس یافته های به دست آمده بین مقطع تحصیلی دانشجویان و میزان دسترسی آن ها به پایگاه های اطلاعاتی و بین رشته تحصیلی دانشجویان و میزان دسترسی آن ها به پایگاه های اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. میزان دسترسی دانشجویان به پایگاه های اطلاعاتی با 2/50% در حد متوسط است. بین میزان آشنایی دانشجویان با اینترنت و میزان آشنایی آن ها با پایگاه های اطلاعاتی رابطه معناداری مشاهده شد. میزان آشنایی دانشجویان با عملگرها با 6/26% در حد بسیار کم است. و این در حالی است که 6/25% از دانشجویان اصلا از عملگرها استفاده نمی کنند. از بین عملگرها، عملگر "AND" با میانگین (30/3) و (83/2) به ترتیب شناخته شده ترین و پر استفاده ترین عملگر در بین دانشجویان است. 5/27% دانشجویان با روش های مختلف جستجو در پایگاه های اطلاعاتی اصلا آشنایی نداشته و 1/36% دانشجویان نیز اصلا از این روش ها استفاده نمی کنند. از بین روش های جستجو، "Search History" با میانگین (64/2) شناخته شده ترین و "Browse" با میانگین (50/2) پر استفاده ترین روش جستجو در بین دانشجویان است. بین مقطع تحصیلی دانشجویان و میزان مهارت آن ها در استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و بین رشته تحصیلی دانشجویان و میزان مهارت آن ها در استفاده از پایگاه های اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین 5/11% از دانشجویان دارای مهارت متوسط و 5/88% دارای مهارت کم هستند.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©