هوش هيجاني با توانمندسازي كتابداران، مطالعه موردي: كتابخانه هاي دانشگاهي شهرستان تبريز

نام نويسنده: آقاكيشي زاده،‌ وحيد

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : فهيمه باب الحوائجي

سال انتشار :1388-1389

چكيده :

 

پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و توانمند سازي كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي شهرستان تبريز انجام گرفته كه اهداف فرعي آن تعيين ميزان هوش هيجاني و توانمند سازي كتابداران كتابخانه ها ي دانشگاهي شهر تبريز با روش پيمايشي بوده است. فرضيه اصلي پژوهش اين بود كه بين هوش هيجاني و توانمند سازي كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي تبريز رابطه معني داري وجود دارد. و متعاقبا فرضيه هاي فرعي پژوهش بدين شرح بودند كه: بين مولفه هاي سه گانه هوش مصنوعي ( مسئوليت پذيري، انعطاف پذيري و قاطغيت) و توانمند سازي كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي تبريز رابطه معني داري وجود دارد. جامعه آماري پژوهش كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي شهرستان تبريز با نمونه 136 نفر بود كه با استفاده از جدول مورگان تعيين گرديد. و نمونه گيري به روش تصادفي انجام گرفت. براي بدست آوردن نتايج،دو ابزار براي جمع آوري اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت: پرسشنامه سنچش هوش هيجاني، بر اساس مدل و مقياس هوش هيجاني بار-آن (شامل 30 سوال براي سنجش هوش هيجاني كتابداران) و پرسشنامه سنجش توانمند سازي كتابداران طبق مدل نوكلئين و روهوتي ( شامل 10 سوال براي سنجش توانمند سازي كتابداران)، كه در بين نمونه آماري پژوهش توزيع شد و نتايج آن تجزيه و تحليل گرديد. سپس فرضيه ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي مورد آزمون قرار گرفتند. در نتيجه فرضيه هاي پژوهش تاييد شدند و رابطه معنادار بين مولفه هاي هوش هيجاني و توانمند سازي جامعه آماري پژوهش مشاهده گرديد. امتياز نهايي هوش هيجاني 5221/111 بود كه در محدوده ( 120-90) و سطح بالاي مقياس هوش هيجاني قرار داشت: و امتياز نهايي توانمند سازي جامعه آماري با ميانگين 6838/40 در محدوده (50-40) و سطح خيلي بالاي توانمند سازي آنها رابطه معني داري با ضريب همبستگي 404/0 و ضريب تعيين 163/0 مشاهده گرديد.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©