نیازسنجی آموزشی مدیران و کارکنان شرکت مهندسی و مشاور مهاب قدس در حوزه مدیریت دانش

نام نويسنده: کیخسروی، ابوذر

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : علی تقی پور ظهیر

سال انتشار : 1389

چكيده :

 

در دنیای که انسان ها با بیشترین تغییرات در محیط خود روبرو هستند نیاز به همگامی و انطباق با تغییرات دارند در غیر این صورت با محیط پر از تغییر خود بیگانه و یا از آن دور می شوند، آموزش افراد زمینه ای برای همگامی با تغییرات می باشد. آموزش اثربخش نیازمند اطلاعاتی می باشد که این اطلاعات از طریق نیازسنجی آموزشی حاصل می گردد. نیازسنجی فرایندی است که در طی آن نیازهای واقعی افراد مورد شناسایی واقع می شوند.

تحقیق حاضر با موضوع «نیازسنجی آموزشی مدیران و کارکنان شرکت مهندسی و مشاور مهاب قدس در حوزه مدیریت دانش» در سال 1388 انجام گرفته است. هدف کلی تحقیق شناسایی نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان شرکت مهاب قدس در حوزه مدیریت دانش می باشد، این تحقیق دارای هفت هدف ویژه می باشد که جهت رسیدن به اهداف، هفت سوال ویژه مطرح شده است که به شرح ذیل می باشد:

1- نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان شرکت مهاب قدس در حوزه شناسایی دانش کدام است؟

2- نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان شرکت مهاب قدس در حوزه اکتساب دانش کدام است؟

3- نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان شرکت مهاب قدس در حوزه توسعه دانش کدام است؟

4- نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان شرکت مهاب قدس در حوزه اشتراک و توزیع دانش کدام است؟

5- نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان شرکت مهاب قدس در حوزه بهره گیری از دانش کدام است؟

6- نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان شرکت مهاب قدس در حوزه نگهداری دانش کدام است؟

7- آیا بین نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان شرکت مهاب قدس در حوزه های شناسایی، اکتساب، اشتراک و توزیع، بهره گیری و نگهداری دانش تفاوتی وجود دارد؟

از آنجائیکه در این پژوهش وضعیت موجود متغییرها بدون دستکاری محقق بررسی شده و نگرش و عقاید افراد درباره واقعیت های موجود مورد سنجش قرار گرفته از روش تحقیق زمینه ای استفاده شده است.

با توجه به اینکه نتایج تحقیق بطور مستقیم در جهت حل مشکلات آموزشی شرکت مهاب قدس در زمینه مدیریت دانش بکار می رود بنابراین می توان گفت که نوع تحقیق کاربردی می باشد جامعه آماری کلیه مدیران و کارکنان دفتر مرکزی شرکت مهاب قدس که شامل 1140 نفر می باشند، از این تعداد 120 نفر نمونه به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید. جهت جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته شامل 36 سوال با مقیاس لیکرت پنج درجه استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط اساتید محترم تایید و پایایی نهائی 0.87 با استفاده از روش آلفی کرونباخ بدست آمده است.

به منظور توصیف داده ها در بخش آمار توصیفی از شاخص های گرایش مرکزی (نما، میانگین، میانه) و شاخص های پراکندگی (دامنه تغییرات، واریانس و انحراف استاندارد) و جهت نمایش ارقامی آن ها از جدول فراوانی و نمودار استفاده شد.

جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آزمون T برای یک گروه و آزمون T مستقل به کمک نرم افزار SPSS استفاده گردید.

بر اساس نتایج حاصل از تحقیق مدیران و کارکنان در شش حوزه مدیریت دانش (شناسایی، اکتساب، توسعه، اشتراک و توزیع، بهره گیری و نگهداری دانش) نیاز به آموزش دارند و تفاوتی بین نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان در شش حوزه وجود ندارد.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©