ارزیابی کاربردپذیری وب سایت های کتابخانه های ملی کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه

نام نويسنده: کاظمی کوهبنانی، سمیه

مقطع تحصيلي : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

استد راهنما : صدیقه محمد اسماعیل

سال انتشار :1388

چكيده :

پژوهش حاضر به ارزیابی کاربردپذیری وب سایت های کتابخانه های ملی کشورهای اسلامی در منطقه خاورمیانه می پردازد، و وضعیت وب سایت های کتابخانه های ملی کشورهای موردنظر را از نقطه نظر کاربردپذیر بودن و رعایت معیارها و مولفه های مربوط به این امر، مورد توجه و بررسی قرار می دهد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش سیاهه وارسی یا چک لیستی است که در متون و منابع، و پژوهش های مشابه صورت گرفته در این زمینه تحت عنوان سیاهه کاربردپذیری وب سایت ها شناخته شده است. سیاهه مزبور با اعمال تغییراتی، در نتیجه مطالعه مطالب جدید منتشر شده در این زمینه (کاربردپذیری وب سایت ها)، در پژوهش حاضر به کار گرفته شد. جامعه آماری پژوهش را وب سایت های کتابخانه های ملی کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه شامل: ترکیه، سوریه، یمن، عربستان، عراق، اردن، ایران، قطر، امارات متحده عربی، لبنان و کویت جمعا 11 وب سایت تشکیل داده است. لازم به ذکر است که برخی از وب سایت های کتابخانه های ملی کشورهای اسلامی از جامعه آماری حذف شده اند که شامل: اسرائیل، به دلیل غیراسلامی بودن، عمان، به دلیل نبودن واژه National در عنوان وب سایت و بحرین که در حال ساخت کتابخانه ملی است. به منظور آزمون فرضیه ها و پرسش های پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که:

1- وب سایت های مورد نظر به طور متوسط واجد 96/57% از معیارها و مولفه های ذکر شده در این پژوهش می باشند.

2- معیار دسترس پذیری با 4/91% بیشترین معیار رعایت شده در وب سایت های مورد نظر است.

در مجموع نتایج به دست آمده نشان داد وب سایت های کتابخانه های ملی کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه از نظر کاربردپذیری در سطح بالایی قرار دارند و بیش از نیمی از استانداردها در آنها رعایت شده است. در نهایت نیز بر اساس یافته های پژوهش پیشنهاداتی برای بهبود وب سایت های کتابخانه های ملی کشورهای اسلامی در سطح منطقه (خاورمیانه)، به ویژه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ارائه گردیده است.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2017©