دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقيقات خوزستان

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍گ‍اه‍ی‌ دو م‍ق‍طع‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ و م‍ت‍وس‍طه‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ وض‍ع‌ م‍وج‍ود ب‍راس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ی‌ ه‍رم‍زی‌، س‍وس‍ن‌ 1257
ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ م‍ی‍زان‌ ت‍ول‍ی‍د اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ن‍دی‌ ش‍اپ‍وراه‍واز و دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۵-۱۳۸۰ ف‍رزام‌، ک‍وک‍ب‌ 1245
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان ای‍م‍ن‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا،م‍وزه‌ ه‍ا و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ س‍وان‍ح‌ و ب‍لای‍ا م‍رج‍ان‍ی‌،س‍ی‍د ع‍ب‍اس‌ 1168
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ اع‍ض‍اء ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ واح‍ده‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌ ب‍ا پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ک‍رم‍ی‌،ن‍ورال‍ل‍ه‌ 1167
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ت‍وس‍ط اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌ اه‍واز و دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د اه‍واز و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ آن‍ه‍ا ش‍ری‍ف‍ی‌ ف‍ات‍ح‌، ن‍ی‍ل‍وف‍ر 1197
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د گ‍چ‍س‍اران‌ از ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ م‍رواری‍دی‌، م‍ری‍م‌ 1218
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ازپ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍وس‍ط دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز ح‍اج‍ی‌ ن‍ژادی‍ان‌ ش‍ی‍رازی‌،ن‍رگ‍س‌ 1129
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ان‍ع‍ک‍اس‌ م‍ق‍الات‌ م‍ح‍ق‍ق‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ در ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌ از ۱۹۷۳ ت‍ا۱۹۹۸ ن‍ج‍ف‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌ 1196
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌ ت‍وس‍ط اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ل‍رس‍ت‍ان‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۷۴-۱۳۸۴ ح‍ی‍ات‍ی‌،م‍س‍ت‍ان‍ه‌ 1462
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ن‍اش‍ن‍وا از خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ لاری‌ ، ع‍اطف‍ه‌ 1063

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

2013-2020©