دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقيقات خوزستان

فیلتر
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ و م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ت‍وس‍ط اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ای‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ و ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍وش‍ه‍ر : ش‍ری‍ف‌ پ‍ور ب‍وش‍ه‍ری‌، زه‍را 970
ب‍ررس‍ی‌ گ‍زارش‍ه‍ای‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ پ‍رژه‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍ی‍لات‌ و م‍راک‍ز ت‍اب‍ع‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۶۰ ت‍ا ۱۳۸۰ و ت‍ه‍ی‍ه‌ چ‍ک‍ی‍ده‌ ن‍ام‍ه‌ ای‌ از آن‍ه‍ا ن‍ج‍ب‍ری‌، ژی‍لا 1044
ت‍اث‍ی‍ر م‍ن‍ف‍ی‌ س‍ان‍س‍ور ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ع‍ام‍ل‌ ب‍ازدارن‍ده‌ ی‌ م‍طال‍ع‍ه‌ در ای‍ران‌ ب‍ا ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‌ م‍طب‍وع‍ات‌ ک‍ش‍ور(۱۳۷۶-۱۳۸۰) و ن‍ظر س‍ن‍ج‍ی‌ م‍راج‍ع‍ان‌ ب‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ر اه‍واز ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ه‍اش‍م‌ 1089
رف‍ت‍ار اطلاع‌ ی‍اب‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ان‌ م‍س‍ج‍د س‍ل‍ی‍م‍ان‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و دس‍ت‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ آن‍ه‍ا در دس‍ت‍رس‍ی‌ ب‍ه‌ اطلاع‍ات‌ روزآم‍د ق‍اس‍م‍ی‌، م‍ژگ‍ان‌